Китов Център организира онлайн обучение по ТРЗ и личен състав

16 - 17 април 2024 г., 9.30 – 17.00 ч.
Лектор: Ася ИВАНОВА

Цели на обучението:

 • Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав).
 • Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите.
 • Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит в областта на човешките ресурси.
 • Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.

В резултат от обучението участниците ще:

 • изградят знания и умения за  администриране на персонала и възнагражденията;
 • получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплатите;
 • могат да участват адекватно в съставянето на длъжностни характеристики;
 • придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство;
 • могат да участват в създаването и актуализирането на вътрешно – фирмените нормативни документи в областта на човешките ресурси;
 • предприемат ефективни действия и ще могат да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали проблеми.

Програма:
16 април, 9.30 - 17.00 ч.
I. Назначаване: Документи, необходими за назначаване; назначаване на работници и служители.
Акцент върху:

 • Основания за назначаване по Кодекса на труда и как да изберем вида на трудовия договор?
 • Видове трудови договори – срочни и безсрочни.
 • Как да представим информацията за назначаване на нов служител пред ръководството на дружеството? Какво е важно и защо?
 • Срок на изпитване по трудов договор. Кога, как и защо се определя?

II. Основания за прекратяване на трудовите правоотношения и връзката им с възможностите за оспорване по съдебен ред и с правата за ползване на обезщетения за безработица:

 • Основания за прекратяване на трудов договор. Акцент върху: взаимно съгласие между страните; съкращаване на щата; намаляване обема на работа; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; прекратяване на трудовия договор по време на срока на изпитване; Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 от КТ.
 • Право на подбор на работодателя при: закриване на част от предприятието, съкращаване в щата или намаляване на обема на работата.
 • Закрила на работниците и служителите при уволнение. Какво е важно да знаем?
 • Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения.

III. Служебно досие, администриране и важност.
IV. Документи и срокове за представяне в НАП. Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
V. Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
VI. Вътрешно - фирмени нормативни документи – ПВТР, ВПРЗ. Създаване, промяна и съхранение.
VII. Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести - важност.

17 април, 9.30 - 17.00 ч.
I. Видове отсъствия и документирането им: – Видове отпуски.- Ред за ползване на различните видове отпуски.– Давност на отпуските.
II. Работно време и почивки – документация:– Продължителност на работното време.– Разпределение на работното време.– Сумирано изчисляване на работното време.– Извънреден труд.– Нощен труд.– Почивки.– Отчитане на работното време.
III. Месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията: Заплати – начисления и изчисляване. Изчисляване на болнични. Ред и срок  за представяне на болнични пред НОИ.
IV. Трудов и осигурителен стаж – Съдържание. – Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
V. Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите: Социално осигуряване. Последни промени в КСО.
VI. Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.
VII. Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
VII. Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.

Цена на обучението 360 лв. без ДДС. До 31 март -  ранно записване с 10 % отстъпка от обявената цена.
При регистрация за два семинара - 10 % отстъпка; при регистрация за три - 15 %
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ: https://www.kitovcenter.com/hr/%D1%82%D1%80%D0%B7-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-19/
РЕГИСТРАЦИЯ: https://www.kitovcenter.com/request/?seminar=1329
КАЛЕНДАР С ВСИЧКИ СЕМИНАРИ ВИЖТЕ ТУК: https://www.kitovcenter.com/upcoming/