Катедра „Стратегическо планиране” организира алумни среща, в рамките на която се проведе публична лекция и дискусия на тема „Предизвикателства пред местните инициативни групи в България“ пред бивши възпитаници от специалностите „Публична администрация“ и „Управление на проекти“

На 17.07.2021 г. се организира алумни среща и допълване състава на алумни клубове „Управление на проекти“ и „Публична администрация“. В рамките на срещата се проведе публична лекция и научна дискусия с гост-лектор г-жа Димитрина Проданова, изпълнителен директор на „Местна инициативна група Белене – Никопол“, която е и докторант към катедра „Стратегическо планиране“ под научното ръководство на проф. д.н. Борислав Борисов. Публичната лекция-дискусия е част от научния календар на катедра „Стратегическо планиране“ за 2021 г., както и от приетия от Академичното ръководство събитиен календар по отбелязване 85 години от създаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и 65 години от основаването на катедра „Стратегическо планиране“.

Публичната лекция и научна дискусия откри и ръководи проф. д-р Маргарита Богданова – декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“, която отправи приветсвие към лектора и присъстващите в залата. Проф. Богданова очерта значимостта на неправителствения сектор в развитието на регионите. В своето изложение г-жа Димитирина Проданова маркира някои особености по прилагането на подхода ЛИДЕР в България и възможностите за развитие на 64 местни инициативни групи в България. Тя представи работата на екипа от сдружението с нестопанска цел МИГ Белене – Никопол и сподели как се осигурява изпълнението на стратегията за местно развитие на двете общини. Г-жа Проданова подчерта значимостта на обучението по специалностите „Управление на проекти“ и „Публична администрация“ и приносът им за подобряване функционирането на организациите от публичния и частния сектор, като фокусира вниманието върху възможностите за професионална реализация на завършилите студенти. Акцентира върху значимостта на обучението и кариерното развитие в следващите степени - ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Проф. д-р Маргарита Богданова сърдечно благодари на изпълнителния директор на МИГ Белене-Никопол за интересната презентация и даде думата на доц. д-р Евелина Парашкевова, ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ да изкаже приветствие към участниците и да обобщи резултатите от проведената научна дискусия. Тя подчерта важността на подобни форуми за завършилите студенти от специалностите „Публична администрация“ и „Управление на проекти“ за осигуряване на релацията обучение - практика.