Катедра „Статистика и приложна математика“ проведе публична лекция

На 17.05.2023 г. от 14:00 часа във виртуална аудитория на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hzv-0pl-0cd-0ok  се проведе публична лекция на тема „Практически аспекти на организацията, обработката и разпространението на монетарна статистика в областта на селското и горското стопанство“ с гост-лектор г-жа Гергана Павлова - главен експерт в отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“ към Дирекция „Макроикономическа статистика“ на Национален статистически институт. Присъстваха студенти от специалност „Бизнес статистика и анализи“, обучавани в ОКС „бакалавър“ и преподаватели от катедра „Статистика и приложна математика“. Интересната и актуална проблематика на публичната лекция предизвика значителен интерес и сред представителите на академичната общност.

Публичната лекция бе открита от доц. д-р Пламен Петков – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“. В своето приветствие към участниците доц. Петков поясни, че този форум е планирано мероприятие в научния календар на катедра „Статистика и приложна математика“. Той акцентира на актуалността на темата на публичната лекция и върху факта, че гост-лекторът е експерт в областта на статистическата практика с дългогодишен опит в Националния статистически институт, както и докторант към катедрата. Изтъкнати бяха и традиционно добрите отношения между катедра „Статистика и приложна математика“ и Националния статистически институт.

Картина, която съдържа текст, екранна снимка, софтуер, Уебсайт  Описанието е генерирано автоматично

По време на лекцията г-жа Гергана Павлова направи кратка характеристика на нормативната уредба и отговорните институции на селскостопанската статистика в България. Беше акцентирано в детайли върху функциите на отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“ към НСИ, свързани с приложението на статистическия инструментариум в областта на агромонетарната статистика в съответствие с действащото в ЕС законодателство и организирането и провеждането на изследванията в областта селското и горското стопанство в България. Бяха представени същността и значението на ценовите индекси на продукцията и вложенията в селското стопанство и бе анализирана тяхната динамика за периода 2015-2023 г.

В презентацията аудиторията бе запозната със същността и значението на икономическите сметки за селското стопанство, както и  с основните показатели за тяхното съставяне. Беше разгледана динамиката на показателите за доход в селското стопанство в страната през периода 2007-2022 г. и бе осъществена компаративистика  със страните от Европейския съюз.

Студентите и гостите се включиха активно в публичната лекция, провокирани от компетентността и богатия практически опит на гост-лектора и се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни отговори. Това доведе до сериозна дискусия както по въпросите за монетарната статистика в областта на селското и горското стопанство така и по отношение мястото, което заема българският аграрен сектор сред страните от Европейския съюз.

Публичната лекция бе закрита от доц. д-р Пламен Петков, който благодари на гост-лектора Гергана Павлова за интересната презентация, за добрите взаимоотношения между катедрата и Националния статистически институт, както и на присъстващите в залата студенти и гости на събитието.