Катедра „Статистика и приложна математика“ организира публична лекция

На 28.05.2024 г. от 11 часа във виртуална аудитория на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hzv-0pl-0cd-0ok се проведе публична лекция на тема „Знанията по статистика и новите технологии“ с гост-лектор Мария Хаджихристева, анализатор на данни в „Кока Кола България“. Присъстваха студенти от специалност „Бизнес статистика и анализи“, обучавани в ОКС „Бакалавър“ и преподаватели от катедра „Статистика и приложна математика“. Интересната и актуална проблематика на публичната лекция предизвика значителен интерес и сред представителите на академичната общност.

Публичната лекция бе открита от доц. д-р Пламен Петков – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“. В своето приветствие към участниците доц. Петков поясни, че този форум е планирано мероприятие в научния календар на катедра „Статистика и приложна математика“. Той акцентира на актуалността на темата на публичната лекция и върху факта, че гост-лекторът е експерт в областта на анализа на данни, както и докторант към катедрата.

По време на лекцията г-жа Мария Хаджихристева изтъкна, че статистиката е основа за научни открития и движеща сила на технологичния напредък, както и факта, че в контекста на нарастващите обеми от данни и все по-сложни изследователски въпроси, статистическите методи са несравнимо ценни при проверка на резултатите от експерименти, както и за идентифициране на модели и тенденции. Специално внимание беше отделено на ролята и значението на статистиката в обработката и анализа на големи обеми данни, както и при идентифицирането и преодоляването на предизвикателствата в машинното обучение, сред които прекалено адаптиране (overfitting), недостатъчно адаптиране (underfitting) и смущения в данните.  

Г-жа Мария Хаджихристева акцентира и върху значението на статистиката за проверката на валидността и надеждността на извършените анализи, което е от особена важност в условията на динамично променяща се бизнес среда. Тя изтъкна, че моделирането на динамични редове и вероятностният анализ са статистически подходи с основна роля в прогнозирането, въз основа на които компаниите могат да предвидят пазарни тенденции, потребителско поведение и дори потенциални кризи, които биха могли да повлияят на тяхната дейност. В своето заключение гост-лекторът подчерта, че през 21-ви век статистиката продължава да е източник на вдъхновение за следващата вълна на технологични преобразования и основата, върху която се изгражда технологичното и научното бъдеще.

Студентите и гостите се включиха активно в публичната лекция, провокирани от компетентността и богатия практически опит на гост-лектора и се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни отговори. Това доведе до задълбочена дискусия по въпросите за ролята на статистиката при машинното обучение,  анализа на големи данни и използването на изкуствения интелект.
Публичната лекция бе закрита от доц. д-р Пламен Петков, който благодари на гост-лектора Мария Хаджихристева за интересната презентация, както и на присъстващите студенти и гости на събитието.