Катедра „Социални и правни науки” организира посещение на първокурсници в Районен съд – Свищов


Посещение в реална работна среда за първокурсници организира катедра „Социални и правни науки” при СА „Д. А. Ценов”. Студенти от специалностите „Икономика на туризма”, „Икономика на търговията”, „Аграрна икономика” и „Индустриален бизнес и предприемачество” посетиха Районен съд – Свищов, заедно със ст. преп. д-р Милен Атанасов, при който първокурсниците изучават учебната дисциплина „Основи на правото”Целта на посещението беше студентите да придобият пряка представа от реалната работна среда в първоинстанционна правораздавателна институция. Районен съд – Свищов предизвика особен интерес в първокурсниците и от културно-историческо естество, тъй като именно тук, в тази красива старинна сграда, още през 1877 г. започва да функционира и да извършва правораздавателна дейност първият български съд в страната, организиран тогава като военно-полеви съд.
С любезното съдействие на председателя на Районния съд – съдия Пенка Йорданова, студентите бяха въведени в съдебна зала, където първоначално им бе разяснена подробно структурната организация и правилата за водене на съдебния процес, заедно с функциите на служебните лица в него, като съдии, съдебни заседатели, прокурори, адвокати, вещи лица, както и реда за изказване на ищеца и ответника, заедно с техните свидетели.
 

Под формата на оживена дискусия, съдия Йорданова запозна студентите в детайли с особеностите на исковото производство, начина на работа на съдебното деловодство, уведомителните процедури, както и реда за придвижване на граждански и наказателни съдебни дела по йерархията, в рамките на триинстанционната правораздавателна система. На студентите беше представен и процесуалния ред за издаване на съдебни заповеди за извършване на обиск и претърсване на жилища, моторни превозни средства и физически лица, както и спецификите при екстрадиране на подсъдими лица от други държави-членки на Европейския съюз.
В края на дискусията първокурсниците изказаха всеобщото си мнение, че посещението им в реална съдебна среда благоприятства за формиране на практични знания и градивно допринася за обогатяване на учебния процес.