Катедра „Мениджмънт“ организира и проведе публична лекция на тема: „Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стратегии“

На 01.07.2022 г. катедра „Мениджмънт“ организира и проведе публична лекция на тема „Постигане на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стратегии“ с гост-лектор д-р Пенчо Малинов –мениджър продажби в компания със собствен бранд и марка в търговския сектор – „SUNDO“. Лекторът е с опит както в частния, така и в публичния сектор.
Присъстваха студенти от магистърските програми: „Бизнесадминистрация“, „Управление на човешките ресурси“ и „Фирмен мениджмънт и контролинг“ и преподаватели от катедра „Мениджмънт“ Публичната лекция бе открита от доц. д-р Ирена Емилова – ръководител на катедра „Мениджмънт“. В своето приветствие към участниците доц.  Емилова поясни, че този форум е събитие, посветено на 55 години от създаването на катедрата. Тя акцентира на актуалността на темата на публичната лекция, която се определя от постоянно нарастващата роля и значение на постигането на конкурентоспособност чрез прилагане на иновационни стратегии в практиката чрез верифициране на научни и научно-практически проблеми.

Лекторът д-р Пенчо Малинов представи конкурентоспособността на различните нива (продукт/услуга; на фирмата; на отраслите; на националната икономика), като основния фокус се постави върху конкурентоспособността на фирмата, тъй като от индивидуалните й способности за успех зависи създаването и поддържането на устойчиви конкурентни предимства, водещи до ефективни резултати, както за отделното предприятие, така и за националната икономика като цяло. В лекцията се анализираха конкурентните предимства като дейност, предопределяща успеха и отразяваща в най-висока степен конкурентоспособността на организацията и нейната стратегия за развитие.
Освен конкурентоспособността, беше акцентирано, че важно значение имат и теоретичните аспекти, познати и придобити от нашите студенти по време на обучението им, относно понятието „иновация”, в т.ч. основните етапи в развитието на теорията на иновацията, признаците и индикаторите на иновационната дейност. Лекторът сподели, че според него „иновацията е всеки нов подход за създаване, производство или дистрибуция на стоки или услуги, в резултат на който иноваторът (най-често той е предприемач) или дадена компания получават конкурентни предимства“. Той изрази своята убеденост, че ориентирането към проблематиката е крачка в правилната посока.
По време на лекцията д-р Пенчо Малинов подчерта, че иновационната стратегия е неделим елемент от общата организационна стратегия, без наличие на която не би могъл да съществува и функционира цялостния стратегически план на компанията при постигането на бъдещ конкурентоспособен и иновативен просперитет.
Направиха се изводи, че иновациите са ключов фактор, който влияе върху конкурентоспособността на организацията и нейната ефективност. Специално внимание, предизвикало интерес, бе отделено на иновационната активност в държавите (САЩ, Русия, Китай) и наднационалните организации (ЕС) с водещи икономики в света.
На основата на анализа се изведоха общи изводи, фокусиращи се върху развитието на иновационния потенциал и иновационните стратегии, които се явяват специфичен фактор за оцеляването на бизнес организациите в една силно изменяща се бизнес среда, където конкурентното поведение в повечето случаи обуславя постигането и повишаването на конкурентоспособността за дълъг период от време.

Акцентирано беше и на съвкупността от умения – ключови и нови, които е необходимо да притежават ръководителите, защото компетентността и лидерството се определят като ключов фактор, който повлиява благоприятно върху иновационната дейност и вземането на подходящи иновационни решения, което е предпоставка за увеличаване на иновационния потенциал, имащ отношение към предлагането на иновационни продукти или услуги на национално и организационно ниво. В подкрепа на казаното, се анализира и иновационната дейност у нас, като средство за постигане на организационна конкурентоспособност, чиято основна цел е да определи стратегическите преимущества на съвременните промишлени предприятия и да изведе подходящи иновационни възможности пред постигането на конкурентните резултати.
От направената дискусия се оформи становището, че функционирането на предприятието изискват адекватна и специфична на фирмената дейност иновационна стратегия, осигуряваща необходимите условия за висока и ефективна конкурентоспособност, като най-подходяща е междинната иновационна стратегия. Участниците се включиха активно, провокирани от компетентността и практическия опит на гост-лекторът и се възползваха от възможността да зададат своите въпроси и да получат изчерпателни отговори.
Публичната лекция бе закрита от доц. д-р Ирена Емилова, която благодари на гост-лекторът д-р Пенчо Малинов за интересната презентация, както и на присъстващите студенти и преподаватели на събитието на катедра „Мениджмънт“.