Кандидатстване за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”


УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
От 27.11.2017 г./понеделник/ започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 год. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Кандидатстването се извършва в следния ред:
От 27.11.2017 год. /понеделник/ до 14.01.2018 год. /неделя 23.59 ч./ - подаване формуляри за кандидатстване за стипендии за специални постижения чрез интернет страницата на проекта: http://eurostipendii.mon.bg/.
От 27.11.2017 год. /понеделник/ до 17.01.2018 год. /сряда/ - подаване на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи /на хартиен носител/ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, в офиса на отдел „Студентска политика”от понеделник до петък от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 16.30 ч.

Подробности за кандидатстването за проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” може да намерите на :

  1. http://eurostipendii.mon.bg/
  2. в официалната уеб страница на СА „Д. А. Ценов” – Свищов, раздел:„Проекти”, подраздел:„Текущи”, рубрика:
    Проект BG05M2OP001-2.003 "Студентски стипендии – фаза 1”.


Изискуеми документи:

  1. Онлайн попълнен и разпечатан на хартиен носител формуляр за стипендия за специални постижения от страницата на проекта.
  2. Удостоверение за стипендия за специални постижения от сайта на Академията подписано от научен ръководител и заверено с номер и печат от съответната факултетска канцелария.
  3. Пълна разпечатка на разработката на хартиен носител или диск с първа страница на която да е видно имената на студента, специалността и факултетния номер.
  4. Копие от сертификат, грамота или друг документ удостоверяващ участието.
  5. Уверение заверено с успех от предходен семестър от факултетската канцелария.


ЗАБЕЛЕЖКА:
ФОРМУЛЯРИТЕ НА УВЕРЕНИЯТА ЗА УСПЕХ ЩЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗАВЕРЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ФАКУЛТЕТСКА КАНЦЕЛАРИЯ.

Образец на удостоверение за кандидатстване за стипендия за специални постижения - ТУК.

За контакти:
Отдел „Студентска политика” – 0631/66-371.