Кандидат-магистри подадоха документи в Свищовската академия още в първия ден на Прием 2020/2021


В рамките на три дни, веднага след държавните си изпити за ОКС „бакалавър”, десетки дипломанти на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, завършили различни специалности, кандидатстваха за продължаване на висшето си образование в ОКС „магистър” в родната Алма матер. Най-нетърпеливите се възползваха от възможността още след получаване на оценката от държавния си изпит, да кандидатстват в избраната магистърска програма (МП). 
Свищовското висше училище е акредитирано да предлага обучение в магистърска степен по две професионални направления – 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление. За академичната 2020/2021 година, Стопанската академия осъществява прием по над 40 магистърски програми, шест от които са на английски език, в редовна и дистанционна форма. Приемът на документи, който стартира на 29 юни, ще продължи до 22 август за редовно обучение, а за дистанционно – до 29 септември. За редовна форма на обучение могат да кандидатстват придобилите ОКС „бакалавър” в направленията „Икономика” или „Администрация и управление”. За дистанционна форма, кандидатите следва да притежават диплома за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”.Първият кандидат-магистър е Марина Стоянова с придобита ОКС „професионален бакалавър” от колеж в София. Понастоящем тя живее в Германия и кандидатства за дистанционна форма на обучение по МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”. За дистанционно обучение кандидатства и първият подал документи неикономист – Явор Леви, завършил право, кандидатства за МП „Мениджмънт на търговската дейност”. Първият възпитаник на Стопанската академия, който подаде документи веднага след държавния си изпит е Лъчезар Истилиянов. Завършил спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, той кандидатства за редовно обучение по МП „Валутен, митнически и данъчен контрол”. Част от кандидатствалите веднага след държавния си изпит, възпитаници на Свищовската академия, са предпочели дистанционната форма на обучение в ОКС „магистър”, поради възможността да съчетаят ученето с работа, с отглеждане на децата си или с пребиваването им в различни части на света. 
Като иноватор и доказал се лидер в дистанционното обучение на магистри, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” регулярно осъвременява учебните планове и предлаганите магистърски програми на български и на английски език, за да бъдат съобразени максимално с изискванията на работодателите и бизнеса. Нов момент в приема за академичната 2020/2021 година е, че неикономисти ще могат да кандидатстват за МП „Статистическо бизнес консултиране”.
Свищовската академия осигурява за своите магистри пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина. За улеснение на студентите, присъствени редовни изпитни сесии се провеждат само в събота и неделя. Освен това, има изнесени центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора, а от тази година и в гр. Добрич, в които могат да се подават документи и да се полагат изпити. За да могат студентите в дистанционна форма по-лесно да съчетават работа и учене, учебният процес е разделен на модули, което води и до по-равномерно разпределение на усилията през семестъра. За дистанционните магистри е осигурена и възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси, които са едни от най-атрактивните в страната. 
Сред предимствата за студентите на Стопанската академия в ОКС „магистър” са улеснен достъп до стипендиантски и стажантски програми, възможност за участие в академичния живот, в програма Еразъм+, в международни студентски бригади. Завършилите получават световнопризната диплома и Европейско дипломно приложение, и имат реални перспективи за успешна кариерна реализация в организации от публичния, корпоративния и неправителствения сектори в България и чужбина. 
Актуална и подробна информация за предлаганите магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение, начина и сроковете за кандидатстване са публикувани на сайта на Академията