Камара на преподавателите от висшето образование


В края на месец септември беше учредена и наскоро регистрирана Камара на преподавателите от висшето образование. В нея се включиха преподаватели от различни университети и от различни професионални направления. Мисията на Камарата е да допринася за модернизация на системата на висшето образование в Р България, да работи за повишаване на професионализма на преподавателите, за подобряване качеството на научните и образователните продукти и подпомагане израстването на българските висши училища, да съдейства за развитието на висшето образование в Р България и превръщането му в иновативен ресурс на интелигентната специализация на страната.
За председател на Управителният съвет на Камарата беше избран нашият колега проф. д.н. Борислав Борисов, а като координатор за Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е определен доц. д-р Пламен Петков.