Издаване и получаване на служебни бележки с доходи на менторите - участници в ПСП-фаза1


Уважаеми ментори,
служебните бележки за получените суми по граждански договори (за физически лица) по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” - Фаза 1 за данъчната 2017 г. можете да получите по следния начин:
  1. За всички ментори на територията на община Свищов – считано от 11.01.2018 г. всеки работен ден от 14:00 ч. до 16:00 ч. при г-жа Снежанка Ангелова, ет. 2 в административната сграда на Академията (Каса 1). Служебната бележка се получава лично или от упълномощено лице срещу подпис.
  2. За всички ментори извън община Свищов, служебните бележки ще бъдат изпратени на 15.01.2018 г. по пощата с обратна разписка на постоянен адрес. Ако желаете да получите документа на друг адрес, молим в срок до 14.01.2018 г. да ни изпратите същия на имейл pspfaza1@uni-svishtov.bg. Неполучаването на имейл от Вас ще е основание да изпратим служебните бележки на адресите Ви по лична карта.
На менторите - самоосигуряващи се лица не следва да се издават служебни бележки!


С уважение,
Екип на проект „Студентски практики” - Фаза 1 при
Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов