17.3.2010

ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ В СОФИЯ
и
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Италия през академичната 2010/2011 г.

Правителството на Република Италия предоставя 50 месечни стипендии за обучение, специализация и научни изследвания (в областта на медицинските науки – само за научни изследвания) на български граждани през академичната 2010/2011 година в изпълнение на действащото двустранно Споразумение за културно, научно и технологично сътрудничество.
Определен брой стипендии ще бъдат отпуснати за студенти от специалността „Италианска филология”, записани поне в трети курс през академичната 2009/2010 г., и за преподаватели по италиански език.
Стипендиите са предназначени и за студенти и специалисти с висше образование от други специалности, за които италианският език е необходим в професионалното развитие. Италианската страна ще дава предимство на дългосрочните стипендии. 
Три стипендии от по два месеца ще бъдат предназначени за ученици от Българо-италианския лицей с изучаване на италиански език и култура – София.
Подборът на кандидатите ще се извърши от смесена българо-италианска комисия и ще включва едновременно изпит за установяване на познанията по италиански език и събеседване за общата култура на кандидатите.
Преподавателите по италиански език, студентите по Италианска филология и притежаващите сертификат за владеене на италиански език (най-малко на ниво В2), издаден от Италианския културен институт в София, се освобождават от изпит по езика.

До 31 март 2010 г. всеки кандидат следва да попълни онлайн молба на интернет-страницата на италианското Министерство на външните работи:
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp.
Кандидатите могат да посетят и сайта:
www.esteri.it>opportunita>per stranieri>Domanda di borsa di studio.
Документът за самоличност следва да бъде прикачен електронно към молбата.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Към момента на ползване на стипендията да са пълнолетни и да не са навършили 35 години (това ограничение не важи за преподавателите по италиански език).
 3.  Да владеят италиански език  до степен, позволяваща ефективно участие в избраните курсове. За дългосрочно обучение и научни изследвания работни езици могат да бъдат френски или английски. В този случай кандидатите следва да владеят и италиански език, а избраното от тях обучение да е свързано с теми значими за двете страни.
 4. Студентите да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища през учебната 2009/2010 г., да имат успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50 и да са поне в трети курс на обучението си за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.
 5. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение, а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.
 6. Да не са ползвали стипендия за обучение, специализация или научни изследвания в Италия през 2008 и 2009 година.   

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до МОМН на български език в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от молбата, изпратена по Интернет до италианското Министерство на външните работи, разпечатана на хартия, с подпис и дата;
 3. Копие от личната карта;
 4. Автобиографична справка на италиански и български език с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН;
 5. Писмо за приемане от италианска академична институция, в което са уточнени продължителността, периодът и работният език на специализацията (не важи за курсовете по италиански език и цивилизация);
 6. Мотивация за кандидатстване;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
 8. Копие на дипломата за висше образование (за докторантите, преподавателите и изследователите);
 9. Две препоръки на италиански и български език от университетски преподаватели в съответната научна област;
 10. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация (за преподавателите и изследователите), а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” и дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 16 април 2010 г. включително. Допълнителни документи ще бъдат изисквани само от класираните кандидати.
Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 20 април 2010 г. от 10,00 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени веднага след събеседването.
Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОМН: 9217 401, 9217 529 и 9217 631, и на Италианския културен институт: 817 0480.
Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.