Институтът за научни изследвания при Стопанска академия представи възможностите за финансиране на проекти през 2018 г.

Информационен ден за представяне на новите възможности за финансиране на научноизследователски проекти и подпомагане на научната дейност в Стопанска академия „Д. А. Ценов” организира Институтът за научни изследвания към свищовското висше училище. В рамките на събитието директорът на ИНИ – доц. д-р Анелия Радулова, запозна присъстващите членове на академичния състав, Академичната експертна комисия, научните секретари на катедрените съвети и присъстващите преподаватели с промените и актуализациите във Вътрешните правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на финансови средства, предоставяни от държавния бюджет и СА „Д. А. Ценов“ за научноизследователска дейност за 2018 г.

 

В контекста на провежданата от Академията политика в областта на научноизследователската дейност, приоритетните области за научни изследвания през 2018 г. са както следва: „Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието“; „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие“; „Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж“. Участието на студенти и докторанти в научноизследователските проекти остава утвърден хоризонтален принцип.
Съществен акцент в презентацията на Кампания 2018 са промените по отношение предоставяната финансова подкрепа. По време на дискусията, в която участва и зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич, бяха коментирани новите моменти в тазгодишната кампания.
В представянето на спецификата на организация и провеждане на кампанията се постави акцент върху разпределението на средствата от държавната субсидия, които се насочват към следните групи проекти: екипни и/или индивидуални проекти за научни изследвания в областите на науката, в които Академията подготвя студенти и докторанти; допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации; подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор, както и финансиране издаването на научни трудове.
Аудиторията се запозна с промените в логиката на организацията по провеждане на конкурса за научноизследователски проекти, критериите за оценка на проектните предложения и тяхното класиране. Доц. Радулова разясни промените в сроковете за кандидатстване и отчитане на проектните предложения, в системата от критериите за оценка на проектните предложения, както и при формирането на комплексната крайна оценка за всяко постъпило предложение. В рамките на Информационния ден се акцентира и върху процеса по планиране на разходите за реализиране на проектното предложение.