Информация за проект „Студентски практики – Фаза 2“ към всички първокурсници


Уважаеми студенти първокурсници,
Екипът за управление на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“ на Министерство на образованието и науката при СА „Димитър А. Ценов“ - Свищов Ви уведомява, че можете да кандидатствате за участие при стартиране на зимния семестър на учебната 2021-2022 година. Основната цел на проекта е да развие компетентностите на студентите в реална работна среда, като те получават еднократна стипендия от 600 лв. В проекта могат да участват студенти от всички форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, еднократно за всяка ОКС. За тази цел е необходимо да се регистрирате във формуляра в сайта на Стопанска академия и в информационната система на МОН на следните линкове:

Регистрация във формуляра на СА „Д. А. Ценов“: https://forms.gle/mEZvuX3NeToQ4ahS9

Регистрация в системата на МОН (саморегистрация на линка в дясната част на екрана): http://praktiki.mon.bg

Процедурата за кандидатстване се намира ТУК.

Практиките ще се осъществяват при спазване на антиепидемичните мерки, въведени във връзка с пандемията от COVID – 19 на територията на РБългария.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За консултации и получаване на информация:
Доц. д-р Ваня Григорова – Водещ функционален експерт, тел. 0884353357
Гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Функционален експерт, тел. 0631/66437
Димка Генчева – Технически изпълнител, тел. 0631/66437 и 0885680168
e-mail: praktiki@uni-svishtov.bg