ИДЕС стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков

Уважаеми колеги,
Стартира процедурата за подаване на документи за учредените от Института на дипломираните експерт-счетоводители две стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков в размер на 1000 лв. всяка.
Стипендиите са учредени за отлични студенти във всички форми на обучение /редовно, задочно и дистанционно/ в степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като по този начин бъдат поощрявани и материално стимулирани двама студенти, отличаващи се с високи академични успехи и постижения.
Необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
  • Кратка автобиография на български език;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение, издадено от съответното висше училище за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение;

Ако кандидатите притежават копия на документи за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.
Срокът за подаване на документите е 22.03.2023 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ № 22, или на имейл: ides@ides.bg

Обявите, публикувани от Кариерния център при Стопанска академия, могат да се следят на сайта на Стопанска академия в следните подраздели:
"Кариерно развитие"  и "Студентски Новини", както и фейсбук страница на Кариерния център.