Фондация „Ценов” ще изплати половин семестриална такса на изявени студенти, редовни магистри, платено обучение в Стопанската академия


Фондация „Димитър Ценов” ще подпомогне изявени студенти, обучаващите се в редовна форма на ОКС „магистър”, платено обучение в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Това съобщи на информационна среща за представяне на възможността за кандидатстване проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор „Учебна дейност” и член на УС на Фондацията. Тя припомни, че основната програма на фондация „Ценов” е насочена към подпомагане на изявени студенти и студенти в неравностойно положение. По думите на проф. Божинова, тази програма на Фондацията ще даде шанс на студентите, които са били най-активни през четирите години в ОКС „бакалавър” да продължат обучението си в СА „Д. А. Ценов” с по-ниска семестриална такса в ОКС „магистър”. Решението за предоставяне на тази възможност е свързано с това, че за настоящата учебна 2019-2020 година, за Свищовската академия няма обявен прием по държавна поръчка в ОКС „магистър” и всички приети магистри са в платена форма на обучение.  
Методика с набор от критерии, по които ще се оценяват кандидатстващите, е разработена от Студентския съвет и е одобрена от Академичния съвет на Висшето училище и от Общото събрание на Фондацията. В рамките на проведената среща, председателят на Студентския съвет – докторант Силвия Заркова, представи критериите по методиката, необходимите документи и сроковете за кандидатстване. Според представената методика, кандидатите ще се оценяват по три основни и два допълнителни критерия, от които максималният сбор точки е 80. Основните критерии са: успех от следването в ОКС „бакалавър” (средно аритметично между оценката от следването + оценката от държавния изпит); участие на студента във форуми, организирани от Стопанската академия; участие във форуми на други висши училища или организации. Допълнителните критерии са: участие в международни форуми; участие в проекти. За да бъде одобрен кандидатът за намаляване на семестриалната такса, е необходимо той да събере най-малко 50 точки. Крайният срок за приемане на документи е 11.02.2020 г. /вторник/ до 16:00 ч. Желаещите могат да подават документи в офиса на Студентски съвет в блок 1, в часовете от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 ч. Студентският съвет ще разгледа документите и ще представи кандидатите, събрали 50 точки, пред председателя на УС на Фондацията.