Факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при СА „Д. А. Ценов” честваха 70 години от своето основаване

С тържествено съвместно заседание на Факултетните съвети, факултет „Финанси” и факултет „Стопанска отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов” отбелязаха 70 години от своето основаване. Под звуците на фанфари, в 10 ауд. бяха посрещнати ректорът проф. д-р Марияна Божинова, деканът на факултет „Финанси” проф. д-р Андрей Захариев и деканът на факултет „Стопанска отчетност” проф. д-р Атанас Атанасов. Сред гостите на честването бяха бивши декани на двата факултета, делегация от университета „Артифекс” в Букурещ, Румъния, преподаватели от Свищовската академия и от други български висши училища, студенти и служители.


Тържественото заседание откриха деканите на двата факултета. Проф. Захариев обърна внимание на рождената дата на двата факултета – 1 септември 1953 г., като подчерта, че това е много важна дата за Свищовското висше училище. „1-ви септември е особена дата за нашата Академия, защото през 1912 г. Дарителят Димитър Ценов подписва на точно тази дата своето завещание и тогава, казвайки своите думи за „скромната лепта” … „щото българският народ да върви безспир по пътя на културния напредък”, ние сме следовници и пазители в едно благородно дело. Нека запазим нашата Алма Матер”, каза проф. Захариев и пожела на факултетите да продължат да бъдат двигател на растежа и просперитета, и да пребъде СА „Д. А. Ценов”. В своето приветствие проф. Атанасов също акцентира за отговорността на настоящите следовници на първостроителите. „Ние сме следовници на едни достойни наши предшественици и се стараем да съхраняваме, да обогатяваме, да надграждаме едни много утвърдени свищовски научни школи – школите по финанси, застраховане и социално дело, счетоводство, стопански и финансов контрол, икономически анализ, статистика. Това са традиционни свищовски школи, които ни задължават и ни изпълват с отговорност”, каза проф. Атанасов.
С презентация на екрана бяха представени двата факултета и всичките осем катедри към тях – история, развитие и постижения. От представената информация стана ясно, че Президиумът на Народното събрание с Указ № 289 от 20 август 1953 г. разпределя и прегрупира специалностите във ВФСИ в гр. Свищов, считано от 1 септември 1953 г., в два факултета – Финансово-статистически и Счетоводен. Факултетите сменят имената си – последователно Финансово-статистически (1953 г.), Финансово-икономически (1973 г.) и Финансов факултет (1993 г.), съответно – Счетоводен (1953 г.), Отчетно-икономически (1973 г.) и факултет Стопанска отчетност (1993 г.). Отдадено бе и заслужено внимание на деканите на факултет „Финанси” – проф. Минко Русенов, проф. Петър Мастиков, доц. Марин Иванов, проф. Лазар Ралчев, проф. Иван Иванов, проф. Делчо Порязов, проф. Славчо Славев, проф. Методи Христов, проф. Христо Драганов, проф. Методи Кънев, доц. Софрони Дилков, доц. Колю Колев, проф. Радко Радков, проф. Нено Павлов, проф. Величко Адамов, проф. Румяна Лилова, проф. Йордан Василев и проф. Андрей Захариев, и на деканите на факултет „Стопанска отчетност” – проф. Тотю Тотев, проф. Величко Нанков, проф. Христо Маринов, проф. Димитър Спасов, проф. Петър Мастиков, проф. Никола Мутафов, проф. Славчо Славев, доц. Стефан Александров, проф. Мойно Мойнов, доц. Васил Божков, проф. Васил Меразчиев, проф. Георги Баташки, доц. Милка Томева, доц. Михаил Михайлов, доц. Стефан Стефанов, доц. Росица Колева и проф. Атанас Атанасов.
В презентацията бе посочена и информация относно обучението на студенти, академичен състав, научни публикации и изяви. През учебната 2022/2023 г. във факултет „Финанси” се обучават общо 706 студенти по специалностите в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, а във факултет „Стопанска отчетност” в двете степени се обучават общо 669 студенти. Структурата на академичния състав към момента (2023 г.) е както следва: във факултет „Финанси” са 6 професори, 1 хоноруван професор, 11 доценти , 1 хоноруван доцент, 14 гл. ас. д-р, 2 ас. д-р, 3 ст. преп. д-р, 6 ст. преп., а във факултет „Стопанска отчетност” са 2 професори, 17 доценти, 11 гл. ас. д-р, 3 ст. преп. д-р, 2 ст. преп. и 1 преподавател. Общият брой на публикуваната във факултет „Финанси” научна литература през уч. 2022/2023 г. е 77 бр. – 2 монографии, 15 студии, 27 статии, 21 доклада, 12 абстракта. Публикувани са още 20 учебника и 23 учебни помагала. Така общият обем публикационна активност през учебната година достига 120 заглавия или 7365 издателски страници. В това число публикации са и 11 индексирани в Scopus/Web of Science изследвания на преподаватели и докторанти от факултета. Общият брой на публикуваната във факултет „Стопанска отчетност” научна литература през уч. 2022/2023 г. е 68 бр. – 3 монографии, 7 студии, 29 статии, 24 доклада и 5 абстракта. За периода академичният състав на факултета е публикувал 24 учебника и 1 учебно помагало. Следователно общият обем на публикациите за учебната година е 93 заглавия или 7100 издателски страници. В чуждестранни издания са публикувани 30 изследвания.


Поздравления към двата факултета от името на академичното ръководство и от свое име поднесе ректорът на Академията. По думите на проф. Божинова, бележита годишнина, която двата факултета ознаменуват с юбилейна международна научно-практическа конференция на тема „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи”, е безспорен белег за стремежите на мотивирания академичен състав на двата факултета не само да отстоява завещаното им безценно богатство от първостроителите на Висшето училище, но и да надгражда тяхното настояще и бъдеще с нестихваща амбиция и творчески размах. „От далечната 1953 г. до наши дни двата факултета градят безспорния си авторитет като генератор на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, счетоводството и контрола, финансите и банковото дело в страната и имат важна роля и категорично присъствие в историята, настоящето и бъдещето на скъпата ни Алма Матер. Академичният състав и факултетските им ръководства винаги са се фокусирали целенасочено и задълбочено не само в подготовката на висококвалифицирани икономисти с пространни общотеоретични, фундаментални и практико-приложни знания, но и в създаването на значими научни резултати, откликвайки на потребностите на макроикономическата, финансовата, банковата, застрахователната, социалната, счетоводната, контролната и статистическата теория и практика”, заяви проф. Божинова. Тя пожела на преподаватели, студенти и възпитаници, които се чувстват неразривно свързани с факултетите-юбиляри, крепко здраве, ентусиазъм и градивна амбиция за утвърждаване просперитета на двата факултета като престижни учебни, научни и изследователски средища. Ректорът награди факултетите с почетния плакет на Висшето училище. Почетни плакети проф. Божинова връчени и на присъстващите бивши декани на двата факултета. Поздравления поднесоха и гости на честването от Свищовската академия и от други висши училища в страната и чужбина.


В рамки на тържественото заседание бе изпълнена първата по рода си церемония за връчване на диплом за ОНС „доктор” с обличане на академична тога и шал в златист цвят. Първият възпитаник в 87-годишната история на свищовска Алма Матер, който получи тържествено своята диплома е Русалин Русалинов – президент на Българската национална федерация по карате и почетен гражданин на гр. Плевен.