Европейската централна банка обяви нови стажантски програми

Европейската централна банка стартира стаж за асистент изследователи в следните направления:

 • Висше ръководство макрофинансов екип
 • Изследване на паричната политика / Висше ръководство
 • Стаж в отдела за доставка, труд и наблюдение

Предлага се безвъзмездна помощ за стажант в размер на 1070 евро на месец плюс надбавка за настаняване, като за първите две програми е предвидена и стипендия за стажант - 1940 евро на месец плюс надбавка за настаняване.
Работно време Пълен работен ден
Място на работа Франкфурт на Майн, Германия

Докторантски стаж за асистент изследовател Висше ръководство макрофинансов екип:

Вие ще бъдете част от макрофинансовия екип на висшия мениджмънт в Генерална дирекция „Изследвания“, която извършва и координира икономически изследвания в ЕЦБ.
В ролята си на стажант на асистент-студент вие ще бъдете част от екип, който провежда свързани с политиката изследвания и базиран на модели анализ на паричната политика, макропруденциалната политика и финансовата стабилност. Вие ще допринесете за разработването и използването на модели на общо равновесие (напр. Динамично стохастично общо равновесие (DSGE)) с финансово посредничество, за да отговорите на актуални политически въпроси, отнасящи се например до ефектите на паричната политика и макропруденциалната политика върху финансовата стабилност и взаимодействията между различни инструменти на политиката.
Стажантската програма за асистент изследовател е насочена към студенти със силна количествена подготовка и интерес към приложни изследвания, свързани с политиката. Освен да работите в тясно сътрудничество с вашия екип, вие ще имате възможност редовно да общувате с изследователи от цялата генерална дирекция.

Като стажант асистент-студент вие ще:

 • решавате и/или оценявате макрофинансови модели, включително нови кейнсиански DSGE модели с финансови търкания;
 • поддържате и доразвивате съществуващите количествени инструменти и инфраструктура за моделиране;
 • допринасяте за разработването на макроикономически DSGE модели за оценка на взаимодействията на макропруденциалната и паричната политика и тяхната ефективност;
 • разработвате макроиконометрични модели за емпирична оценка на разпространението на икономически и финансови шокове;
 • допринасяте за изготвянето на тримесечни политически анализи за паричната политика и финансовата стабилност.

Позицията ви предлага възможност да работите в тясно сътрудничество с нашите икономисти и ръководство и да ги подкрепяте в академични изследователски проекти и оперативна работа, като например подготовката на анализи, свързани с политиката, за Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Това ще ви позволи да развиете своите аналитични способности, да подобрите своите количествени умения и да придобиете представа за изследователските дейности на ЕЦБ и процесите на създаване на политики.

Изисквания към кандидатите:

 • за докторантски стаж, платен на стойност €1940, магистърска степен и най-малко две години докторантура по икономика, статистика, финанси, компютърни науки или сродна област;
 • за стаж, платен на 1070 евро, бакалавърска степен или по-висока степен по икономика, статистика, финанси, компютърни науки или сродна област;
 • опит с решението и симулацията на макроикономически DSGE модели, включващи също роля за финансови търкания;
 • добро разбиране на икономическите въпроси, обхванати от екипа;
 • силни умения за програмиране, особено в MATLAB и Dynare;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства:

 • за стаж, платен на 1070 евро, магистърска степен или период на обучение за магистърска степен по икономика, статистика, финанси, компютърни науки или сродна област;
 • добро познаване на DSGE модели с финансови търкания и формулировки на паричната политика;
 • добро познаване на техниките за калибриране или оценка на модела (байесови методи или симулиран метод на моменти) въз основа на макроикономически, банкови и финансови данни;
 • известни познания за нелинейни методи за решаване (напр. понякога обвързващи ограничения, смущения от по-висок порядък или методи за глобални решения);
 • известен опит в работата с макроданни и макроиконометрични модели;
 • опит в предоставянето на изследователска помощ.

Крайният срок за кандидатстване в това направление е 14.12.2023 г

Стажантска програма за асистент изследовател – Изследване на паричната политика / Висше ръководство
Краен срок за кандидатстване: 18.12.2023 г
В тази програма вие ще бъдете част от отдела за изследване на паричната политика, или от висшия управленски екип в Генерална дирекция „Изследвания“. Нашата генерална дирекция предоставя базиран на изследвания анализ на политиката за органите за вземане на решения на ЕЦБ. Ние провеждаме и координираме икономически изследвания по въпроси, свързани с паричната политика, финансовата стабилност и банковия надзор на ЕЦБ. Ние използваме най-съвременни динамични стохастични модели на общо равновесие и иконометрични техники, анализираме динамиката на цените с помощта на микроданни и използваме богати източници на данни на ниво домакинство, като данни от месечни проучвания относно възприятията и очакванията на потребителите от еврозоната относно икономиката за изследване хетерогенност в трансмисията на паричната политика.

В ролята си на стажант - асистент по научни изследвания, вие ще бъдете част от екип, отговорен за съставянето и анализирането на напречни сечения, времеви серии и панелни набори от данни и ще помагате за решаването и оценката на линейни и нелинейни модели на общо равновесие, работейки в тясно сътрудничество с изследователи от всички изследователски области редовно. В зависимост от вашата област на опит ще бъдете назначени в една от трите основни области:

 • Макроикономически модели

Дейностите включват: разработване, решаване и оценка на модели на общо равновесие с помощта на глобални методи и принос към анализ на теми като ефектите от стандартната и нестандартната парична политика, взаимодействията между паричната политика и фискалната политика, връзката между паричната политика, финансова стабилност и макропруденциална политика, последиците от изменението на климата върху паричната политика, преразпределителните ефекти на паричната политика и макроикономическите ефекти от пандемиите.

 • Времеви редове

Дейностите включват: поддържане и по-нататъшно развитие на съществуващи инструменти, като структурни векторни авторегресии, модели на ненаблюдавани компоненти и модели на нелинейни времеви серии; принос към емпирични анализи по теми като предаване на паричната политика, финансови сътресения и динамика на инфлацията; и създаване и поддържане на бази данни с тримесечни, месечни, ежедневни или високочестотни данни от Bloomberg, Refinitiv Eikon, Datastream, Статистическата база данни на ЕЦБ, икономическите данни на Федералния резерв и Refinitiv Tick History.

 • Данни за микро панел

Дейностите включват: работа с параметрични и полу/непараметрични панелни модели на данни като произволни/(високомерни) модели с фиксирани ефекти, разлика в разликите, съвпадащи модели, квантилна регресия, частична идентификация, техники за класификация, машинно обучение и уеб -остъргване; създаване и свързване на масиви от данни; запитване и поддържане на бази данни с висока и ниска честота, извлечени от набори от търговски данни и данни на Евросистемата; обработка и анализиране на големи, високочестотни финансови данни на ниво договор, банкови данни за надзор и нови данни от проучвания; и анализиране на микроданни по теми като предаване на паричната политика, хетерогенност, кредитен канал, динамика на пазара на труда или очаквания на потребителите.

Като стажант-студентски асистент вие ще:

 • подпомагате изследователите при решаването и оценяването на гранични макро модели;
 • разработвате математически, статистически и иконометрични процедури за изследователски проекти;
 • допринасяте за емпирични анализи и аналитични проекти;
 • създавате и поддържате напречни сечения, времеви серии и панелни набори от данни;
 • работите с широка гама от уникални поверителни набори от данни, макроикономически и микроикономически данни и финансови, надзорни и пазарни данни в рамките на деня;
 • представяте данни във връзка с теоретичен икономически и статистически анализ.

Позицията ви предлага отлични възможности за тясна работа с нашите икономисти и нашия мениджърски екип. Вие ще ги подкрепяте в академични изследователски проекти и оперативна работа, като например подготовката на бележки, свързани с политиката, за Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Това ще ви позволи да развиете своите аналитични умения, да подобрите своите количествени умения и да придобиете представа за изследователските дейности на ЕЦБ и процесите на създаване на политики. Програмата за стаж ще ви изложи на идеи, дебати и предизвикателства, които могат да осигурят полезна основа за вашата бъдеща кариера и/или следдипломно обучение. Ще имате достъп до вътрешни семинари и конференции, организирани от ЕЦБ. Вие ще бъдете част от мултикултурен екип, който се стреми към непрекъснати иновации, за да окаже положително въздействие върху живота на европейските граждани.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • за стаж, платен на 1940 евро, магистърска степен и най-малко две години докторантура в областта на икономиката, статистиката, финансите, науката за данни, математиката, инженерството или сродна област;
 • за стаж, платен от €1070, бакалавърска степен или по-висока степен по икономика, статистика, финанси, наука за данни, математика, инженерство или сродна област;
 • владеене на основна иконометрия (линейна регресия, тестване на хипотези, инструментални променливи, панелна оценка, векторна авторегресия);
 • владеене на поне един от следните пакети за статистически софтуер: MATLAB, Stata, Python или R;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства:

 • за стаж, платен на 1070 евро, магистърска степен или поне една година обучение за магистърска степен по икономика, статистика, финанси, компютърни науки, математика, инженерство или сродна област;
 • опит в поне една от следните области: решаване и симулиране на динамични стохастични модели на общо равновесие; решаване на хетерогенни агентни и/или нелинейни макро модели; извършване на векторна авторегресия и коинтеграционен анализ; оценяване на разликата в разликите или оценка на склонността, съответстваща на иконометрични модели; анализиране на макроикономически или финансови времеви редове от данни; компилиране, търсене и анализ на големи микроикономически бази данни (високочестотни данни, административни данни, проучвания на ниво домакинство или фирма, данни от баланса и микроданни за цените); уеб скрапинг, текстов анализ или използване на техники за машинно обучение;
 • владеене на друг от следните статистически софтуерни пакети: MATLAB, Stata, Python, R, Fortran, Julia, SQL или Tableau;
 • опит с едно или повече от следните: макроикономически данни, данни за финансовите пазари, данни на ниво фирма, счетоводни/надзорни банкови данни, други микроданни или големи набори от данни;
 • познаване на една или повече от следните бази данни/доставчици: Bloomberg, Refinitiv, Datastream, Haver Analytics, Orbis BankFocus на Bureau van Dijk, Fitch Connect, Dealogic или големи набори от данни за микро цени.

Стаж в отдела за доставка, труд и наблюдение
Краен срок за кандидатстване: 14.12.2023 г.
По тази програма Вие ще бъдете част от отдела за доставка, труд и наблюдение в Генерална дирекция „Икономика“. Този отдел разполага с 36 служители, които предоставят аналитична работа, фокусирана върху развитието на пазара на труда, дългосрочните тенденции в производителността и други фактори, движещи икономическия растеж и потенциалното производство в еврозоната, включително ролята на иновациите, цифровизацията и политическите отговори на изменението на климата. Екипът също така провежда национално наблюдение и междудържавни проучвания, допринася за тримесечните прогнози на ЕСЦБ и разглежда икономически въпроси, свързани с управлението и политиките на ЕС. Освен вътрешен анализ и оценка, нашата продукция включва статии и проучвания в публикации на Ецб като нейния икономически бюлетин, годишен доклад, поредица от работни документи и периодични поредици от статии. Отделът изучава развитието на производителността в еврозоната, както на фирмено, така и на макроикономическо ниво, като изследва ролята на търсенето и предлагането на работна сила в последните развития на пазара на труда, извършва се редовна оценка на потенциалното производство в еврозоната и неговите двигатели, изучават се макроикономическите последици от климата промяна и извършване на наблюдение на страната, особено в контекста на европейския семестър и годишния доклад за наблюдението.

 Ролята на стажанта е да:

 • подпомага екипа при обработка на данни и създаване на диаграми и графики;
 • помощ за разработване на инфраструктура на база данни, използваща както агрегирани макро времеви редове, така и микро данни;
 • допринася за количествен анализ за икономическа и политическа оценка;
 • помощ за поддържане на аналитични, иконометрични и прогнозни инструменти в областта на пазарите на труда, производителността, потенциалното производство и анализа на страната;
 • участва в съставянето на икономическия бюлетин и други редовни вътрешни и външни публикации, изготвяни от Генерална дирекция „Икономика“ в сътрудничество с други бизнес области в рамките на Ецб.

Позицията ви предлага отлични възможности да работите в тясно сътрудничество с икономистите и изследователите на отдела и да допринасяте за неговите аналитични и свързани с политиката задачи. Ще работите заедно с други стажанти и ще ви бъде назначен супервайзор. От вас също ще се очаква да изпълнявате задачи по собствена инициатива и да работите независимо. Вие ще бъдете част от мултикултурен екип, който се стреми към непрекъснати иновации, за да окаже положително въздействие върху живота на европейските граждани.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска или по-висока степен по икономика;
 • добро разбиране на макроикономиката и в частност на пазарите на труда и икономическия растеж;
 • добро разбиране на иконометрията, или модели на времеви редове, или приложна микроикономика;
 • добро познаване на софтуерни пакети за иконометрия като MATLAB или Stata;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

Предимства са:

 • магистърска степен по икономика (или близо до завършване);
 • познаване на езици за програмиране като R или Python;
 • познаване на VBA в Excel и управление на SQL база данни.

Стажовете са за период между 6 и 12 месеца.

Други подробности относно условията, приложими за стажовете в Европейската централна банка, можете да намерите на линка:
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
Допълнителна информация за това как да кандидатствате можете да намерите тук:
https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/how-to-apply/html/index.en.html

Процесът на набиране на персонал за тази позиция ще включва онлайн интервю.
Ако не сте избрани за желаната позиция, но все още се считате за подходящи, ще бъдете поставени в резервен списък за 12 месеца от крайната дата за кандидатстване, от който може да бъдете разглеждани за други стажантски позиции в рамките на Ецб.