Европейската централна банка обяви актуалните стажантски програми

 • Стаж в отдела за моделиране на стрес тестове или отдела за системен риск и финансови институции
 • Докторантски стаж в отдела за секторни сметки и фискална статистика
 • Стаж по информационни системи

Стаж в отдела за моделиране на стрес тестове или отдела за системен риск и финансови институции
Предлага се безвъзмездна помощ за стажант в размер на 1170 евро на месец, плюс надбавка за настаняване.
Краен срок за кандидатстване: 24.06.2024 г.

Необходими квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска степен или по-висока степен по икономика, финанси, статистика, математика, инженерство, бизнес администрация, физика, компютърни науки или сродна област;
 • добро разбиране и практически опит в работата с един или повече езици за програмиране и иконометрични софтуерни пакети (напр. MATLAB, Stata, Python, R или SQL);
 • напреднали познания за пакета MS Office, по-специално Excel;
 • добро познаване на статистически и иконометрични методи;
 • опит в управлението на данни, обработката и анализирането на многоизмерни набори от данни;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

С предимство са кандидатите, притежаващи:

 • магистърска степен по икономика, финанси, статистика, математика, инженерство, бизнес администрация, физика, компютърни науки или сродна област (или магистърска степен в една от тези области в последните етапи на завършване);
 • опит с иконометрични техники в една или повече от следните области: макроиконометрия, микроиконометрия, анализ на времеви редове, иконометрия на панелни данни, финансова иконометрия или емпирично банкиране;
 • опит с инструменти за моделиране като DSGE модели, мрежов анализ и модели за математическа оптимизация;
 • разбиране на анализа на финансовите отчети (напр. баланси на банки и други финансови институции);
 • опит с макроикономическа или финансова статистика и стандартни бази данни, като Refinitiv Datastream, Bloomberg, Thomson Reuters Eikon, BankFocus и Haver Analytics;
 • опит в работата с големи данни и/или данни на фирмено ниво (напр. Apache Spark и Apache Hadoop) или с бази данни на микрониво за данни, свързани с климата (напр. Urgentem, Institutional Shareholder Services, Carbon4 Finance и Moody’s 427);
 • добро разбиране на деривативното ценообразуване.

Повече информация за този стаж вижте на линка: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9920&source=University+outreach

Докторантски стаж в отдела за секторни сметки и фискална статистика
Безвъзмездната помощ за стажант е 2120 евро на месец, плюс надбавка за настаняване.
Краен срок за кандидатстване: 25.06.2024 г.

Нужни квалификации, опит и умения:

 • магистърска степен и най-малко две години докторантура в областта на икономиката, иконометрията, статистиката, математиката, социалните науки или друга подходяща област;
 • доказана способност за кодиране с помощта на R, Python, MATLAB, Stata или друг език за програмиране;
 • опит в работата с големи и сложни набори от данни, като данни от проучвания или микроданни;
 • добро познаване на пакета MS Office;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно ниво (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

За предимство се считат:

 • познания за национални сметки (финансови и/или нефинансови) или свързани икономически статистики (напр. парична, финансова и външна статистика или проучвания на домакинствата) и опит в използването на такива данни в приложни изследвания или анализи;
 • познания или опит с финансови инструменти и/или статистически методи, като статистическо моделиране и методи за извод или екстраполация на данни;
 • опит в използването на R за аналитични цели;
 • добри чертожни умения и способност за обясняване на сложни концепции с нетехнически термини.

Повече подробности за този стаж вижте на линка: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9954&source=University+outreach

Стаж по информационни системи
Безвъзмездната помощ за стажант е €1170 на месец, плюс надбавка за настаняване.
Крайна дата за кандидатстване: 02.07.2024 г.

Необходими квалификации, опит и умения:

 • бакалавърска степен или по-висока степен по инженерство, компютърни науки, математика, физика, количествени науки, бизнес управление или друга подходяща област;
 • добро разбиране на информационните системи и информационните технологии;
 • опит в рамките и методологиите за управление на проекти, като PMBOK и PM2, и разбиране и познаване на инструментите за планиране и планиране на проекти;
 • опит в методологиите за бизнес анализ, като BABOK, и разбиране и познаване на техниките за моделиране на бизнес процеси;
 • добро познаване на пакета MS Office и MS Teams за отдалечено сътрудничество и съобщения;
 • напреднали (C1) владеене на английски език и средно (B1) владеене на поне още един официален език на ЕС, съгласно Общата европейска езикова рамка.

С предимство са:

 • интерес към сложно техническо съдържание;
 • отлични аналитични умения и способност за разбиване на сложни технически обекти на по-прости, по-управляеми части;
 • способност за идентифициране и документиране на по-висши концептуални правила от привидно различни елементи, ситуации или факти от по-ниско ниво;
 • познаване на Agile методологии;
 • професионална квалификация по управление на проекти или бизнес анализ;
 • опит с платформи с нисък код и автоматизирани процеси (RPA);
 • познания и опит в разработването на AI/ML решения;
 • опит в получаването и документирането на изисквания в различни формати;
 • опит в тестването на софтуерни системи;
 • познания и опит в разработването и тестването на мобилни приложения (за предпочитане базирани на платформата Apple iOS);
 • познаване на Python, R или друг език за статистическо програмиране.

Повече информация за този стаж вижте тук: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=9721&source=University+outreach

Други подробности относно условията, приложими за стажовете в ЕЦБ, можете да намерите на уебсайта: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
Допълнителна информация за това как да кандидатствате вижте тук: https://www.ecb.europa.eu/careers/before-you-apply/how-to-apply/html/index.en.html