Екип от катедра „Стратегическо планиране“ проведе уебинар на тема „Електронно административно обслужване в общините – как?“

На 11 ноември 2022 г. от 11:00 часа се проведе уебинар на тема „Електронно административно обслужване в общините - как?“, организиран от екип на катедра „Стратегическо планиране“ в рамките на проект №6-2022 „Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините“, финансиран по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

За участие в уебинара постъпиха 113 регистрации, от които 90 участника от 49 общини, в т.ч. кметове, секретари, директори на дирекции, общински администратори, IT специалисти и др. Интерес към събитието проявиха представители на областни администрации; академични преподаватели, докторанти и студенти от 4 университета; национални сдружения и асоциации.
Уебинарът се проведе изцяло в онлайн формат в BigBlueButton платформата за уеб конференции, където на живо успяха да се включат 99 участника.

Модераторът на дигиталния семинар, гл. ас. д-р Юлиян Господинов, откри събитието и запозна гостите с целите на проекта, експертите ангажирани с неговото реализиране и представи програмата на уебинара. След това гл. ас. д-р Мариела Стоянова запозна аудиторията с добри европейски практики в сферата на електронното административно обслужване, а гостите на събитието бяха поканени да споделят мнение, коя от предложените добри практики е приложима в българските общински администрации. С най-голяма подкрепа от участниците в уебинара бе практиката на Дания (37% от гласувалите), следвана от Естония (29%), а Финландия събра 16% от гласовете. За 18% от присъстващите все още тези модели остават неприложими.
Гл. ас. д-р Надежда Веселинова предложи насоки за подобрение на комуникацията между общинските администрации и гражданите, като участниците отново бяха поканени да споделят мнение, за това, кой от посочените начини за комуникация е най-ефективен. За повечето участници (40% от гласувалите) социалните мрежи играят водеща роля в достигането до гражданите, следвани от e-mail кореспонденцията (34%), брошури, плакати и др. материални визуализации (15%) и на последно място - SMS известяванията (12%).
Гл. ас. д-р Елица Лазарова, сподели резултатите от проведеното през м. май-септември изследване, за да подпомогне общинските администрации в идентифицирането на място им в електронното административно обслужване в България. Гл. ас. д-р Лазарова благодари на всички 109 общини, взели участие в изследването за подкрепата и изрази готовност съвместната работа между наука и практика да продължи и в бъдеще.

Уебинарът продължи с възможност общинските администрации да споделят опит в електронното административно обслужване. Г-н Павел Гуджеров, кмет на община Раковски и партньор на катедра „Стратегическо планиране“, сподели наблюдения, като изтъкна своите опасения и идентифицира текущите проблеми на поверената му администрация относно електронното административно обслужване. Г-н Гуджеров подчерта, че е изключително удовлетворен от съвместната работа с катедра „Стратегическо планиране“ и изрази бъдещите си намерения за затвърждаване на сътрудничеството. Уебинарът бе закрит от гл. ас. д-р Юлиян Господинов, който отново благодари на всички участници в изследването, участниците в уебинара и на екипа на проекта.

Запис от уебинара е достъпен в YouTube. Регистрираните участници ще получат допълнителни електронни материали, включително и интерактивни карти от изследването и електронен сертификат за участие.

Пълен запис от събитието може да видите ТУК(http://bit.ly/3tpHUf9).