Доцент от СА „Д. А. Ценов“ бе удостоен с почетното звание „Professor Honorificus” на чуждестранен университет

Доц. д-р Агоп Саркисян, дългогодишен преподавател от катедра „Бизнес информатика“ и бивш зам.-ректор по международната дейност при СА „Д. А. Ценов“ бе удостоен със званието „Professor Honorificus” на Одеския държавен икономически университет в Украйна. Научният съвет на университета, на свое заседание, проведено на 26 юни 2018 г., по предложение на ректора – проф. д.ик.н. акад. Михаил Зверяков, взе решение за присъждане званието „Почетен професор“ на доц. Саркисян за принос в областта на международното сътрудничество и коопериране между двете висши училища.
Почетните символи на Одеския държавен икономически университет, доц. д-р Саркисян получи лично от ректора проф. д.ик.н. акад. Зверяков. След връчване на регалиите, новоизбраният почетен професор произнесе слово, в което подчерта, че сътрудничеството между двете висши училища се интензифицира след разширяване на партньорската университетска мрежа на Академията с университети от партниращи страни по програма “Еразъм+”. Доц. Саркисян изрази надежда, че мобилността на студенти и академичен персонал ще се засили в бъдеще след решението на ЕК за удвояване на финансирането по програма “Еразъм+”. Свищовският учен сподели идеи за евентуални бъдещи действия в областта на академичното сътрудничество в социален и научен аспект. Към първото направление той предложи идеята да се обособи секция към алумни клубовете на университетите за студенти, участвали в мобилност между двете висши училища. В научен аспект, доц. Саркисян предложи да се задълбочи сътрудничеството в областта на публикационната дейност в научни списания, издавани от двата партньора, да се развие практиката на изготвяне на рецензии на дисертационни трудове на докторанти от Академията и Одеския държавен икономически университет, да се координират усилията за включване на научните издания на двете висши училища в световните наукометрични бази данни SCOPUS и Web of Science.