Доц. д-р Марин Маринов е новият ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

На проведеното на 18.03.2024 г. заседание на Общото събрание на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, за ректор на Свищовското висше училище за управленски мандат 2024-2028 година, бе избран доц. д-р Марин Маринов.

Пред своите колеги, номинираният на предходното заседание на Общото събрание от настоящия ректор проф. д-р Марияна Божинова,  представи предизборната си платформа. Основната цел в предстоящия управленски мандат ще бъде „Запазване статута и авторитета на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов като едно от най-добрите висши училища в България, утвърдено и реномирано в областта на икономиката, администрацията и управлението, чрез активно присъствие и разширяване на позициите в националното и международното образователно и научно пространство и пълноценно оползотворяване и обогатяване на контактите и сътрудничеството с бизнеса и практиката”. Доц. Маринов представи конкретни стратегически задачи за постигане на основната цел, както и конкретни мерки за изпълнението на стратегическите цели по отделните направления – учебна дейност, научноизследователска дейност, студентска политика, кадрова политика, институционални връзки и международно сътрудничество, финансова политика, материална база. Говорейки за основната цел на управлението на Стопанската академия – запазване авторитета на институцията и защита на нейните интереси, доц. Маринов подчерта, че постигането ѝ изисква управленските решения да бъдат вземани след диалог от широк кръг заинтересовани страни. Той завърши представянето на предизборната си платформа с ясното убеждение, че със съвместните усилия на цялата академична общност Свищовското висше училище ще продължи да бъде крачка пред другите на образователния пазар. Слоганът на неговата управленска програма е „ЗАЕДНО, КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ!”.

На проведеното тайно гласуване след представянето на управленската му платформа, доц. Маринов бе подкрепен с гласовете на 105 члена на Общото събрание от общо 117 гласували, което представлява положителен вот от 89,74%.
Доц. Марин Маринов е семеен с две дъщери. Средно образование завършва в родния си град Тетевен през 1997 г. с профил „мениджнънт”. През 2001 г. завършва бакалавърска степен в специалност „Финанси и кредит”, а през 2002 г. се дипломира в ОКС „магистър”, спец. „Финанси”. В периода 2003-2006 е редовен докторант към катедра „Финанси и кредит”. През  2007 г. с Решение на Висшата атестационна комисия му е присъдена научна и образователна степен „Доктор” по икономика. От 2011 г. е доцент в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В управленския мандат 2020-2024 г. e финансов директор на Стопанската академия. Бил е и консултант на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Има над 55 научни публикации (монографии, студии, научни статии и доклади, учебници и учебни пособия, онлайн учебни курсове) и множество участия в научно-изследователски и инфраструктурни проекти.

Заседанието на Общото събрание на СА „Д. А. Ценов” продължи с избор на членове на Академичния съвет.