Удължаване срока на обучение

Публикуваме правилата за удължаване срока на обучение в образователната и научна степен “доктор”:
1. Становище нa катедрата относно причините за неизпълнение на индивидуалния план на докторанта по позиции и срокове (поради следните обективни причини: отпуск по болест повече от 60 дни; отпуск по майчинство; платен отпуск за гледане на малко дете до 2 годишна възраст; командировка в чужбина за работа по дисертационен труд (до 6 месеца).
2. Решение на Факултетния съвет, по докладна записка на ръководителя на съответната катедра, за удължаване срока на обучение на докторанта до 6 месеца, по обективни причини, съгласно т.1.
3. Заповед на Ректора за удължаване срока на обучение, съгласно изброените в решението на Факултетния съвет обективни причини.
4. По едни и същи обективни причини докторантът не може едновременно да прекъсва и удължава срока на курса на обучение.