Свидетелства за положени семинари

Отдел "Докторантура и академично развитие" започва раздаването на свидетелствата за положените задължителни и факултативни семинари.