Семинар по "Методика на научните изследвания"

Всички докторанти, които имат заложен семинар по "Методика на научните изследвания" за учебната 2016/2017 г. в Индивидуалния си учебен план, следва да подадат молби в отдел "Докторантура и академично развитие". Краен срок за подаване на молби - 31 март 2017 г.