Обявени конкурси

Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов обявява конкурси за:

- професор по 05.02.01 Политическа икономия (микроикономика и макроикономика), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 39 от 10 май 2005 г.);

- доцент по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси), със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 32 от 12 април 2005 г.);

- доценти: по 05.02.01 Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) - един, със срок 3 месеца; по 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане) – един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр.39 от 10 май 2005 г.);

- асистенти: по 05.02.01 Политическа икономия (микроиконо-мика и макроикономика) – един, със срок 2 месеца, и по Основи на правото – един, със срок 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (Д.В. бр. 39 от 10 май 2005 г.).

Документи - в академията, тел. 66-362.