Докторантска научна сесия

Във връзка с организиране на докторантска научна сесия и публикуване на научната продукция в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – издание на СА „Д. А. Ценов”, в срок до 15.11.2014 г., докторантите към катедрата следва да депозират:

  • заявка за участие в докторантската научна сесия (Приложение 1);
  • екземпляр (на хартиен и електронен носител) от научното изследване (статия/студия), което ще бъде публикувано в Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”;
  • презентация на научното изследване (PowerPoint), с която докторантът ще участва на Докторантската научна сесия
  • рецензия на представената разработка от научния ръководител на докторанта;
  • препис от протокол за проведено заседание на обучаващата катедра, на което е обсъдена, приета и предложена за публикуване разработката на докторанта.

Информация за срокове и изисквания за техническо оформление на разработките - http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=almanah-d.

Лице за контакт: г-жа Ралица Сирашка – технически секретар, тел. 66-238, ел. адрес: rsirashka@uni-svishtov.bg.

Заявката за участие в докторантската научна сесия можете да изтеглите от тук.