Докторантска научна сесия ’2021 се проведе в Свищовската академия

Четиринадесетото издание на Докторантската научна сесия осигури за поредна година възможност на младите изследователи от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” да представят свои разработки по докторантските си изследвания. Макар и в онлайн формат, трибуната на Докторантска научна сесия ’2021, посветена на 85-годишнината на Свищовското висше училище, привлече за участие 41 млади изследователи от редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение в образователна и научна степен „доктор”.

Научният форум се организира от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи. Четиринадесетото издание на Докторантската научна сесия откри главният редактор на изданието, доц. д-р Красимира Славева. „Форумът е изключително важен и престижен, той дава невероятна възможност на докторантите да представят своите научни търсения, проведените изследвания, откритите от тях проблемни области и постигнатите през годината резултати”, каза доц. Славева. По думите й, заслугата за превърналата се в традиция Докторантска научна сесия е на академичното ръководство, главните редактори и редакционните съвети на алманах „Научни изследвания на докторанти” през изминалите години.

Официално приветствие към участващите докторанти и техните научни ръководители, и към организаторите на събитието отправи от името на ректора проф. д-р Марияна Божинова и академичното ръководство доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Той подчерта значението на научната сесия за свищовските докторанти, които участвайки във форума имат възможност да обменят идеи, да придобият полезен опит в презентирането на резултатите от своята научна работа, да отговарят аргументирано на поставени въпроси и да участват в дискусии.

Докторантската научна сесия бе организирана в две паралелно работещи секции във виртуален формат. Първата секция, в която модератори бяха доц. д-р Красимира Славева, доц. д-р Николай Нинов, доц. д-р Ваня Григорова и доц. д-р Пепа Стойкова, обедини докторанти с разработки в областите финанси, икономикс, застраховане, осигуряване. Във втората секция, с модератори доц. д-р Марина Николова, доц. д-р Христо Сирашки и доц. д-р Петранка Мидова, бяха представени изследвания в областите отрасли на икономиката (индустрия, търговия, селско стопанство и туризъм), мениджмънт, маркетинг, стопанска отчетност. След презентациите на докторантите, членовете на редакционния съвет и други преподаватели поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа. В научния форум участва и чуждестранен докторант, който се обучава в Свищовската академия.

В заключителната сесия, зам.-главният редактор на алманах „Научни изследвания на докторанти” – доц. д-р Марина Николова обърна внимание на интересния факт, че общият брой на участниците в научния форум, посветен на 85-годишнината на СА „Д. А. Ценов” е също 85. Обобщавайки резултатите, доц. Николова сподели, че след презентациите на докторантите, по много от темите, въпросите и отговорите са преминали в конструктивни дискусии, което е сериозен атестат за предизвикания интерес и значимостта на научния форум. В хода на дискусиите бяха очертани рационални предложения и решения, задълбочено аргументирани и обосновани от участниците. Една част от направените предложения са с теоретичен, а друга – с практико-приложен характер.

След края на форума всеки от участвалите докторанти получи сертификат в електронен формат. Предстои рецензиране на представените изследвания и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като статии или студии в поредния брой на академичното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще се отпечата през 2022 година. Докторантският алманах на Стопанска академия „Д. А. Ценов” е включен в националния регистър на изданията с научно рецензиране на НАЦИД (Национален център за информация и документация), а това е предпоставка за успешно приключване на обучението по съответните докторски програми в съответствие с минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор”.