Докторанти в СА „Д. А. Ценов” презентираха авторови изследвания на Годишна научна сесия

„Обучавайки се за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, Ваша перманентна задача е да изследвате науката и да създавате наука.” – с тези думи се обърна към докторантите на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” зам.-ректорът доц. д-р Теодора Димитрова, която откри четвъртата по ред годишна Докторантска научна сесия, състояла се на 16.12.2011 г. Сред гостите на научния форум бяха доц. д-р Иван Върбанов – зам.-ректор „Научни изследвания и развитие на академичния състав”, доц. д-р Никола Янков – директор на Института за научни изследвания, декани на факултетите, преподаватели.

Пред гостите, академичната редколегия и научните си ръководители, докторантите презентираха своите разработки – студии и статии, дискутиращи актуална научна проблематика в областите счетоводство, финанси, застраховане, социално осигуряване, стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, мениджмънт, информационни технологии. По традиция докторантските разработки се публикуват в академичното печатно издание – Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”.

Докторантската научна сесия и Годишния алманах са създадени със Заповед на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ през 2008 г. В първото издание участие в Докторантската научна сесия вземат 16 докторанти, чиито разработки са публикувани в книга 1 на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” (ISSN 1313-6542). Във второто издание (2009 г.) вземат участие 14 докторанти, а през 2010-та в докторантската научна сесия участват 23 докторанти. Общият обем на докторантските публикации в изданията на Годишния алманах за трите години е 990 страници.

В четвъртото издание на Докторантската научна сесия участваха 26 млади изследователи с 9 студии и 17 статии. Техните разработки ще бъдат публикувани в четвърто издание на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано в началото на 2012 г. Публикациите представят теоретични и практико-приложни авторови изследвания, лични виждания, тези и изводи на докторантите по разработените от тях теми. Сред участниците в научния форум редколегията на Годишния алманах отличи научните разработки и презентационните умения на докторантите Даниела Георгиева Илиева („Регионално измерение на иновациите”), Кремена Мариянова Маринова („Архитектурни и технологични решения на системите за управление на взаимоотношенията с клиенти във финансовия сектор”), Васил Парашкевов Деков („Информационно осигуряване управлението на държавния бюджет”), Константин Иванов Радулов („Характерни особености и тенденции при придобиване на жилищна недвижима собственост чрез ипотека”).