Договор за партньорство и сътрудничество с идеална цел сключиха Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”


В рамките на утвърдената институционална политика за създаване и развиване на стратегически партньорства и комуникации, на 25 юли 2019 г. в град Свищов се подписа договор за двустранно сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”. При проведената работна среща между ректора на висшето училище доц. д-р Иван Марчевски и изпълнителния директор на агенцията г-н Лъчезар Спасов, възпитаник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов бяха обсъдени възможностите за осигуряване на стажантски програми и професионална реализация на обучаваните студенти, организиране и провеждане на публични лекции и майсторски класове от сертифицирани одитори и изявени специалисти от практиката, създаване на интерес и мотивация за кариерно развитие на възпитаниците на висшето училище. В срещата участва и доц. д-р Иван Андреев, финансов директор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, по чиято инициатива бе установен контакт с  ръководството на Агенцията.


 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“  (ИА СОСЕЗФ) е орган за осъществяване функции на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по:

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ);

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

както  и Одитен орган по Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Вменените функциите се осъществяват съгласно международно приетите одитни стандарти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

С подписания договор за партньорство и сътрудничество, двете страни декларираха намерението си за търсене и създаване на продуктивна симбиоза между наука, академично обучение и практика в интерес на обучаваните студенти и просперитета на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.