Дни на иновациите и интелектуалната собственост организира катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в Стопанска академия

Дни на иновациите и интелектуалната собственост се проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирани от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в сътрудничество с Министерство на културата на РБългария, Патентно ведомство на РБългария и Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България. Форумът бе част от Научния календар на катедрата и в рамките на научноизследователски проект №11-2017 „Изследване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирмения растеж и прилагане на резултатите в учебния процес”. В рамките на двудневния форум бяха реализирани три събития – публична лекция, обучителна школа и кръгла маса, по време на които преподаватели, докторанти, студенти и служители в Стопанска академия имаха възможност да обогатят своите знания в областта на иновациите и интелектуалната собственост. Форумът откри доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител на катедрата и на проекта, като представи гостуващите експерти.


Публичната лекция на тема „Ролята на интелектуалната собственост“ за реализиране на конкурентни предимства и фирмен растеж“ бе изнесена от д-р Радислава Косева, председател на „Мрежа на преподавателите по интелектуална собственост в България“, която е представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария и европейски патентен представител към Европейското патентно ведомство. Бяха изяснени основополагащи концептуални постановки относно същността, видовете и многоаспектаната роля на интелектуалната собственост за генерирането на възможности за увеличаване пазарните позиции на предприятията, включително чрез излизане на международния пазар и на пазара с интелектуални продукти. На публичната лекция присъстваха членове на академичния и неакадемичния състав на висшето училище, студенти и докторанти.


Обучителната школа с наименование „Обекти на интелектуалната собственост – същностни аспекти и възможности за генериране на икономически растеж“ се проведе под формата на обучение и дискусионни панели в четири направления. Темите „Международноправна закрила на обекти на индустриалната собственост“, „Изобретенията и полезните модели в конкурентна среда“ и „Защита и действие на маркови права в конкурентна среда” бяха представени отново от д-р Радислава Косева. Обучител по темата „Авторски права върху научни произведения, включително в Интернет среда” бе Катерина Пашова, държавен експерт в Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата. В обучителната школа се включиха над 130 преподаватели, студенти, докторанти, служители и учител. Студентската общност бе представена от обучаващи се в специалностите „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Индустриална бизнес икономика”, „Финанси”, „Бизнес информатика”, „Маркетинг”, „Стопански и финансов контрол”, „Стопанско управление”, „Аграрна икономика”, „Застраховане и социално дело”, „Икономика на туризма”, „Счетоводство и контрол”, студенти от магистърска програма „Валутен, митнически и данъчен контрол”.


Заключително събитие на форума бе кръглата маса на тема „Използване възможностите на иновациите и интелектуалната собственост за повишаване на фирмения растеж“. Дискусионната ос бе „Състояние – Проблеми – Възможности – Ефекти”. На събитието присъстваха преподаватели и студенти, активно участие в дискусията взеха Радислава Коева и Катерина Пашова. Формулирани бях множество проблеми, илюстрирани с конкретни примери от практиката. Поставиха се въпроси, свързани с финансирането на иновационните дейности и придобиването на закрила върху съответните резултати, с мотивирането на иноваторите и възможностите за прилагане на системи за генериране на идеи в предприятията, със средата за изобретателска и патентна активност, и др. Достигна се до заключението, че само с усилията на всички участници в иновационната система може да се реализират промени и позитивни резултати, свързани с по-висока конкурентна способност на предприятията и забележим икономически растеж в среда, в която притежаването на интелектуални активи и оперирането с тях носи многопосочни ползи, не само за бизнеса.

При закриване на двудневния форум, посветен на иновациите и интелектуалната собственост, доц. Пантелеева благодари за активното съдействие и предоставената информация от участвалите експерти, и пожела продължаване на сътрудничеството с участвалите институции за бъдещи съвместни инициативи.