Дискусионна сесия, посветена на формалните и неформалните иновационни мрежи, се проведе в СА „Д. А. Ценов”

Дискусионна сесия в хибриден формат се проведе на 03.06.2024 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов. Форумът е част от събитийния календар в рамките на Дейност 2 по проект КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г. „Формални и неформални иновационни мрежи”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Република България. Водеща организация е Стопанска академия „Д. А. Ценов”, като в екипа участват и двама утвърдени преподаватели от УНСС – София.
Официални гости на събитието бяха проф. д-р Атанас Атанасов – зам.-ректор с ресор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“ в Свищовското висше училище, представители на академичната общност, декани и ръководители на катедри от СА „Д. А. Ценов”. Част от участниците в събитието присъстваха онлайн, чрез Системата за видеоконферентна връзка на Академията.

От името на Ректора на СА „Д. А. Ценов” и на Академичното ръководство проф. Атанасов поздрави екипа на проекта и участниците в събитието. Той подчерта значението на изследователската активност, ролята на проектните инициативи и приноса на техните резултати за развитието на висшето училище, и пожела ползотворна работа по време на дискусията и успешно изпълнение на предвидените по проекта дейности.

Проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на проекта и модератор на дискусионната сесия, въведе в тематиката на проекта, анонсира презентационните теми и пожела ползотворна работа на участниците.

Дискусионната сесия протече в два панела. В рамките на първия – презентационен панел, бяха представени теми с важно значение за създаването, функционирането и приносното развитие на иновационните мрежи. Доц. д-р Зорница Йорданова, УНСС – София, представи темата „Отворени иновационни модели в контекста на формални и неформални иновационни мрежи“. Тя синтезира ключовите моменти, характеризиращи иновационните мрежи, очерта на-важните различия между техния формален и неформален вариант, акцентира върху инструментариума, който може да се използва за успешно моделиране на иновационните мрежи, и дефинира най-важните предизвикателства и възможните варианти за развитие на иновационните мрежи. Доц. д-р Искра Пантелеева, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, представи темата „Проектиране и управляване на ефективни иновационни мрежи“. Стъпвайки на същностните аспекти на иновационните мрежи, тя коментира последователността от действия, които следва да се реализират, за да се гарантира тяхното добро функциониране и постигането на желаните иновационни цели. Представени бяха препоръчителните действия и ключови моменти за всяка стъпка от алгоритъма за проектиране и управляване на иновационните мрежи, за да се постигне съответното им ниво на ефективност. В заключение, от гледна точка на ефективността на иновационните мрежи, доц. Пантелеева очерта потенциалните предизвикателства и опорните структурно-съдържателни точки, които имат ключово значение и които биха гарантирали желаното ниво на устойчивост.

В рамките на втория – дискусионния панел, бяха изказани мнения относно значението на иновационните мрежи и мястото на проблематиката, представена в рамките на събитието, като бе направена връзка между презентираните теми и изследователските активности, реализирани в рамките на проекта.

В края на събитието проф. Богданова направи обобщение на ключовите моменти в представените презентации и изказаните виждания, и пожела успешно реализиране на следващите проектни инициативи.