Деветнадесето издание на ежегодния студентски конкурс за есе, организиран от катедра „Мениджмънт”

Катедра „Мениджмънт” за поредна година проведе традиционния конкурс за студентско есе на тема „Управление на времето“. Студентите на Стопанска академия разсъждаваха върху интересен проблем, свързан с ефективното управление на времето, отнасящ се до процеса на планиране, организиране и използване с цел постигане на поставени цели и задачи.
В конкурса участваха повече от двадесет свищовски студенти от различни курсове и специалности в ОКС „бакалавър” и „магистър”. За насоките на разсъждение и мотивите за организиране на конкурса, доц. д-р Ирена Емилова, ръководител на катедрата, сподели: „Темата за управление на времето се развива през годините. Да управляваш времето е възможност, а за мениджърите се оказва предизвикателство. Най-важните ползи от управлението на времето са подобряване на ефективността и удовлетвореността от работата. Това провокира идеята за избор на тази актуална проблематика като тема в традиционния конкурс за есе, организиран от катедра „Мениджмънт“.

Сред критериите, по които бяха оценявани студентите, са собствена теза, форма на изложение, изводи. Журито, съставено от членовете на катедрата с председател гл. ас. д-р Надежда Стефанова и с представител от практиката – г-н Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет, гр. Велико Търново, отличи най-добре представилите се студенти.
За втора поредна година  победителка в конкурса е Аница Декова, спец. „Икономика на търговията”, II курс, дистанционно обучение. В своето есе тя споделя: „Що се отнася до управлението на времето в настоящето, най-полезни са средствата и методите, които ни предоставя функционалната икономическа наука „мениджмънт”. Тя прилага различни похвати за управление на времето, за да може то да се използва оптимално и ползотворно. Видно е, че стопанските науки чрез техните средства и методи се оказват един от най-добрите начини за управление на времето. Да, чрез тях не можем да го спрем, замразим или забавим, все пак не сме в света на приказките, но те могат да ни помогнат да го отмерваме, планираме и управляваме по ползотворен начин, който да ни доведе до баланс, хармония и качествено подобрение във всички сфери на живота. И всичко това, защото времето е нашият най-добър учител, нашият най-полезен инструмент, нашият най-ценен и невъзвръщаем ресурс.” 

На второ място журито класира студентите Миглена Мединцова, МП „Управление на човешките ресурси“, която разглежда популярни стратегии за ефективно управление на времето, и Маргарит Гатяжев, специалност „Стопанско управление”, който отбелязва, че тези, които успяват добре да управляват времето си, обикновено са по-продуктивни, по-удовлетворени, по-малко изложени на стрес и в по-добро здравословно състояние.
Третото място си поделиха - Любомира Методиева, МП „Управление на човешките ресурси“,  и Анна Пашова, специалност „Финанси”.
В представените есета студентите се обединяват около становището, че управлението на времето не само подобрява производителността, но и предоставя възможности за самоуправление и развитие на личноста.

Разгледаната тема акцентира, че времето е най-ценният ресурс, който имаме. Правилното планиране на задачите и определянето на времеви рамки спомагат за постигане на максимална ефективност и изпълнение на поставените цели. Всичко това помага на мениджъра да се справи със стреса и да поддържа добър баланс между работата и личния живот.

На всички участвали в конкурса студенти, академичният състав на катедра „Мениджмънт” изрази своята благодарност за изключително сериозното отношение в процеса на подготовка на есетата.