БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА обявява свободни работни места за експерти


БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ” ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Обща характеристика на длъжността: Макроикономически изследвания, моделиране и прогнозиране, анализи в областта на публичните финанси. Изисквания: • Висше образование – минимална образователна степен „Бакалавър“;
 • Предпочитани специалности – икономика, макроикономика, финанси, иконометрия, статистика, приложна математика;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;
 • Опит в работа с MS Office. За предимство ще се считат: умения за работа със специализиран софтуер за икономическо моделиране и научни изчисления; теоретични и емпирични познания в областта на публичните финанси; аналитични разработки или научни публикации.
Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси и задачи в областта на макроикономиката и публичните финанси (теория и приложен анализ), и ще включва проверка на нивото на английски език.

Необходими документи:
 • мотивационно писмо
 • актуална автобиография
 • съгласие за обработване на лични данни
 • копие на диплома за завършено образование
 • сертификат/диплома за владеене на английски език
 • други удостоверителни документи
За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани. Документи се подават в срок до 15.03.2019 г. по един от следните начини:
 1. На email: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;
 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;
 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.
Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент  относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.