Българо-македонски младежки семинар на т ема "Shaping Our Common Future", Берово (Република Македония) 18-21 април 2019 г.


Институт за икономическа политика (София) и Институт за социални изследвания (Скопие) с подкрепата на Фондация "Ханс Зайдел" Б ългария организират Четвърти българо-мак едонски младежки семинар на тема "SHAPING OUR COMMON FUTURE".
Форумът има за цел да предостави възможно ст на младежи от двете държави да дискути рат по актуални теми от дневния ред на Евр опейския съюз и на страните от региона на Югоизточна Европа - регионално сътруднич ество, предизвикателства пред Европа и Ев ропейския съюз, бъдещето на Западните Бал кани и т.н. Участниците в семинара ще мога т да доразвият своите меки умения в рамки те на предвидените интерактивни сесии, ка кто и да допринесат лично за развитието н а двустранните отношения с разработванет о на съвместни младежки проекти.
Семинарът ще се проведе в периода 18-21 апри л 2019 г. в комплекс Aurora Resort and SPA, гр. Берово (Република Македония), като в него ще се включат 15 младежи от България и 15 младежи от Република Македония на възраст между 18 и 27 години.
За българските участници е предвиден орг анизиран транспорт от София до Берово на 18 април и от Берово до София на 21 април. Ра зходите за нощувки, храна и учебни матери али се поемат от Фондация "Ханс Зайдел" България.

За кандидатване, моля попълнете формуляра.

Участието в семинара НЕ Е обвързано със з аплащането на такса.
КРАЙНИЯТ СРОК за кандидатстване е 31 март 2019 г. (неделя).
Резултатите от селекционната процедура щ е бъдат съобщени до 3 април 2019 г. по ел. поща.
Работният език на семинара е АНГЛИЙСКИ. Успешно преминалите обучението ще получат сертификат.
В прикачените файлове изпращаме анонс и б анер на семинара. Повече информация за събитието можете да откриете ТУК

БРОШУРА