Бъдещето на Долен Дунав дискутираха на мащабен международен форум в Стопанска академия

Международна конференция на тема „Бъдещето на Долен Дунав: Регионално насърчаване на икономиката – интелигентни градове – нова инфраструктура” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Мащабният форум бе организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи, Съюза на икономистите в България (СИБ), Стопанска академия, Правителството на провинция Баден Вюртенберг – Германия, Фондация „Конрад Аденауер”, Асоциацията на Дунавските общини в България „Дунав” и Национален клъстер интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС) – България. В конференцията участваха гости от Германия, Холандия, Норвегия, Швейцария, Грузия, представители на Министерство на икономиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството,  областни управители и кметове от дунавските региони, представители на неправителствени организации, академични преподаватели. Конференцията се проведе паралелно на английски, немски и български език със симултанен превод благодарение на отличните условия, предоставени от домакина – Стопанка академия „Димитър А. Ценов”.


В обръщението си към участниците, водещият на форума – проф. д-р Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза на икономистите в България заяви, че Свищов е най-подходящото място, където може да се проведе международния форум, посветен на развитието на регионите от Долен Дунав. По думите на проф. Петков, конференцията е „централно събитие за годината в сферата на икономическата регионалистика, управлението на промените и устойчивото развитие”.

С приветствено слово, мащабния форум откри ректорът на Стопанска академия проф. д-р Величко Адамов. Като домакин на международната конференция, той приветства участниците с „добре дошли” в най-академичния град – Свищов, град на дарители и на будители, и в Стопанска академия – едно от най-старите висши училища, училище, в което започва да се издава първото икономическо списание, в което е създадена първата българска финансова школа и първата българска застрахователна школа. Проф. Адамов заяви, че форума е събрал „правилните хора на правилното място” за да дискутират развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав и да вземат най-правилните решения.


Приветствие към организаторите и участниците в конференцията поднесе Даниела Везиева, зам.-министър в Министерство на икономиката и възпитаник на Стопанска академия. Тя изрази радостта си от това да бъде гост в Стопанска академия, т.к. по думите й „това е институция, доказала се в годините”. Зам.-министърът заяви, че темата на конференцията е много важна не само за България, но и за останалите страни, чиито територии са разположени по поречието на р. Дунав. „Икономическия растеж на всяка страна е пряко свързан с развитието на отделните региони” – каза Даниела Везиева. Тя увери участниците, че Министерството на икономиката ще работи усилено за изпълнението на икономическите приоритети на българското правителство, а именно: насърчаване на растежа; поддържане на благоприятен бизнес климат и намаляване на административните тежести за малкия и средния бизнес; стимулиране на инвестициите и иновациите. „По този начин ще осигурим по-добро развитие както на национално, така и на регионално ниво” – каза още зам.-министърът на икономиката.

Участниците в междуна­родния форум приветства и кметът на община Свищов Станислав Благов. „Традиционно Свищов е място, от където са започнали много нови начинания” – заяви кмета Благов. Той припомни, че това е градът, който пръв развива местното самоуправление в България, и че именно в Свищов е създаден първия Еврорегион в Югоизточна Европа – Еврорегион „Дунав Юг”.


Приветствия участниците в конференцията получиха още от Петер Лангер – Правителство на провинция Баден Вюртенберг в Германия, от Марко Арндт – директор на Фондация „Конрад Аденауер” в България и от името на проф. д-р инж. Румен Стайнов, НКИТЕС – България, поднесено от инж. Димитър Иванов – зам.-председател на НКИТЕС

Международната конференция, посветена на развитието на регионите, разположени в долната част на река Дунав, бе организирана в три дискусионни панела – „Регионално икономическо развитие”, „Интелигентни градове” и „Нова инфраструктура”. В отделните панели бяха дискутирани  бъдещото интегриране на районите по поречието на Дунав, подобряването на инвестиционната среда, необходимостта от повече икономическа самостоятелност на българските общини, създаване на благоприятна среда за сътрудничество, инвестиции и пълно разгръщане на потенциала в регионите.


Участниците коментираха какви проекти са започнати, кои вече са реализирани в България и в съседни региони, и кои могат да бъдат препоръчани за реализиране от българските общини, от българския бизнес и от партньори в тази част на Европа. В презентация на тема „Дунавската стратегия на Европейския съюз: предпоставки, развитие и перспективи”, Петер Лангер коментира проекта „Син Дунав” за изграждане на пречиствателни станции по поречието на реката. Тамара Кулева от МРРБ представи Оперативна програма „Региони в растеж” и възможностите за развитие на Долен Дунав. Търговският директор на холандска компания – Мартине Клавер коментира реализирания в Южна България проект „Иновативни зелени технологии: проект за добиване на биогаз от животински отпадъци”, който по думите й е подходящ и за селскостопански региони край Долен Дунав. Проф. д-р Волфганг Кюнел от Швейцария говори за „Пасивни къщи в интелигентния град”, а инж. Димитър Иванов представи „Концепция и цели на Национален клъстер: Интелигентни транспортни системи в големите градове”.

От страна на Стопанска академия проф. д-р Андрей Захариев изнесе доклад с презентация на тема „Състоянието и перспективите на инфраструктурата в крайдунавските общини”, където обоснова потребността от приоритетни публични и частни инвестиции за преодоляване на дефицита от транспортни възможности по българо-румънския участък от река Дунав.

На заключителното заседание участниците в международната конференция обсъдиха и приеха „Харта за ускорено и устойчиво развитие на регионите от Долен Дунав”. Чрез документа бе изразено убеждението, че интегрирането на регионите по поречието на река Дунав е необходима предпоставка за провеждане на единна политика за икономически растеж. Друго становище, изразено в хартата е, че финансовата децентрализация и реформите във финансовото управление на регионите формират климат за възвръщането на доверието на инвеститорите към региона. „Приоритетните инвестиции, с подкрепа на фондове на ЕС и публично-частни партньорства в трансгранична транспортна инфраструктура през река Дунав е фактор за икономически подем и преодоляване на междурегионалните различия” – се посочва още в документа.

С приетата харта, участниците поемат редица ангажименти, като ще създадат Бюро за координация  и  подпомагане на икономическо развитие на регионите от Долен Дунав и екип, който да наблюдава тяхното изпълнение. Един от поетите ангажименти е разгръщане потенциала на университетите по поречието на Долен Дунав чрез грантово изграждане на Центрове за компетентност по регионално социално-икономическо развитие и интелигентен растеж. Друг проблем, с който се ангажират участниците в конференцията е инвестиции (публични, частни и/или публично-частни) в нова инфраструктура, включително нови пет моста между България и Румъния, ускорено допълващи евро­­пейската TEN-T мрежа за континентален (Север – Юг) и междукон­ти­нентален (Европа – Азия) превоз на хора и товари. Сред ангажиментите, записани в приетата харта са още подобряване на инвестиционния климат и създаване на благоприятна среда за развитие на частния и общинския сектор, заетостта и борбата с безработицата. „Участниците ще преследват тези цели и ангажименти по начин, съвместим с ангажиментите им за устойчиво развитие, опазване на околната среда и спазване на международно-признатите основни трудови стандарти” – са казва в заключителния документ на международната конференция в Свищов.

В рамките на форума бяха проведени и партньорски срещи на участниците в панелните дискусии, на които бяха обсъждани предложения за стартиране на трансгранични проекти в новия програмен период на ЕС 2014-2020 г.

Присъстващите на конференцията български и чуждестранни журналисти имаха възможност да отправят конкретни питания към организаторите по време на  пресконференция, в която участваха проф. д-р Кръстьо Петков,  проф. д-р Величко Адамов, Петер Лангер и Марко Арндт. Основните въпроси, на които участниците в срещата с медиите дадоха отговори, бяха свързани с новата роля на висшите училища по поречието на река Дунав за изпълнение на „Дунавската стратегия”, възможностите за двата най-бедни района за планиране в България да влязат в режим на икономически растеж, както и причините за наличие на неусвоени средства по европейските фондове.


В деня на международната конференция, посветена на бъдещето на Долен Дунав, Еврорегион „Дунав Юг”, председателстван от проф. д-р Андрей Захариев  официално връчи заявлението за членство на регионалната асоциация (обединяващи общините Свищов, Белене и Никопол) в авторитетния Съвет на дунавските градове и региони, чрез неговия генерален координатор –Петер Лангер от Правителство на провинция Баден Вюртенберг, Германия.