Академичният съвет избра заместник-ректорите на Стопанска академия Д. А. Ценов” за мандат 2020-2024


Академичният съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” избра с тайно гласуване заместник-ректорите за мандат 2020-2024 г. На проведеното първо заседание на новоизбрания управленски орган на Свищовското висше училище, ректорът проф. д-р Марияна Божинова предложи броя на своите заместници и номинира конкретните хабилитирани преподаватели. 
 

Проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет „Производствен и търговски бизнес” бе избран за зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”. Проф. д-р Поля Ангелова – ръководител катедра „Математика и статистика” ще бъде зам.-ректор с ресор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Ресорът „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение” е поверен на доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител катедра „Застраховане и социално дело”. Новоизбраните зам.-ректори благодариха за гласуваното им доверие и заявиха готовност да работят за развитието на Стопанската академия.С част от взетите решения на първото си заседание, Академичният съвет прие размера на таксите за обучение през следващата учебна 2020-2021 г. и утвърди план-приема за броя на приеманите по държавна поръчка студенти и заявката за платено обучение за учебната 2020-2021 година. Прието бе и решение за налагане на мораториум върху обявяването на конкурси за академични длъжности, за срок от една година, с изключение на конкурси за главен асистент.
След провеждане на първото заседание на Академичния съвет и избора на зам.-ректори, предстои избор на ръководните органи на факултетно и на катедрено ниво за новия управленски мандат, обхващащ периода 2020-2024 г.