АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ) ОБЯВЯВА процедура за заемане на длъжност “старши специалист” към дирекция „Инспекционна дейност“ по заместване до завръщане на титуляра


Информация за длъжността “старши специалист” към дирекция „Инспекционна дейност“ (ИД):
1.    Цел на работата: Подпомагане на дейността в дирекция ИД
2.    Място на работа: гр. София, ул. „Леге“ №2
3.    Основна месечна заплата за длъжността - 950 лв. 
4.    Допълнителни възнаграждения:
  • за придобит трудов стаж и професионален опит;
  • за постигнати резултати (тримесечно). 
5.    Работното време - 8 часа при петдневна работна седмица
6.    Минимални изисквания за длъжността: образователна степен: средно образование; професионален опит: 1 год.
7.    Допълнителни изисквания за длъжността:  компютърни умения за работа с MS Office.
8.    Начин за провеждане на процедурата по подбор на кандидати за заемане на длъжността “старши специалист”: 
  • първи етап: подбор по документи;
  • втори етап:  събеседване с избраните по документи кандидати.
9.    Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие:
  • заявление за участие в процедурата (свободен текст)
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
  • копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
10.    Документите за участие в процедурата по подбор се подават в 10-дневен срок от публикуването на обявата, на адрес: АДФИ, гр. София, ул. “Леге “ № 2, ет.4, стая 170, отдел ”Управление на човешките ресурси и административни дейности” или на е-mail адрес: hr@adfi.minfin.bg
Всички съобщения във връзка с процедурата по подбор ще бъдат обявявани на таблото във фоайето на АДФИ / гр.София, ул.”Леге” № 2 /, както и на Интернет страницата на агенцията www.adfi.minfin.bg.

Телефони за контакти: 9859 5140, 9859 5136.