45 години чества катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при Стопанска академия


С тържествено заседание и международна научно-практическа конференция, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” при Стопанска академия отбеляза 45-ата си годишнина. Официални гости на тържественото честване бяха ректорът на свищовското висше училище – доц. д-р Иван Марчевски, зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност – доц. д-р Тодор Кръстевич, деканът на факултет „Производствен и търговки бизнес” – проф. д-р Любчо Варамезов. Сред гостите бяха още д-р Кристиян Кирилов – председател на Общински съвет – Свищов, Борислав Замфиров – зам.-кмет на община Свищов, проф. Сергей Охрименко от Академия за икономически изследвания в Молдова – „Доктор хонорис кауза” на Стопанска академия, ръководители на катедри от Познански икономически университет и Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт, представители на академичните ръководства на Русенски университет, УНСС, ИУ – Варна, декани на факултети и ръководители на катедри от Стопанска академия, бивши преподаватели от катедра ИБП. С доклад на тема „Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” – 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика”, ръководителят на катедрата – доц. д-р Искра Пантелеева, представи историята на създаването, развитието и утвърждаването на катедрата. Тя припомни, че преди 45 години със Заповед № 2615 на тогавашния Комитет за наука, технически прогрес и висше образование (КНТПВО) от 01 октомври 1973 г. към ВФСИ „Д. А. Ценов” е основана катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. Първоначално тя се е наричала „Икономика и управление на промишлеността”, като към нея е разкрита специалност със същото наименование. Подчертавайки приноса на първостроителите, доц. Пантелеева поясни, че първоначалният състав на катедрата е бил от четирима редовни преподаватели – доц. д-р Йордан Георгиев и асистентите – Петър Кънев, Йордан Чобанов и инж. Пенчо Йорданов. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р Йордан Георгиев. По-късно ръководители последователно стават доц. д-р Петър Кънев, доц. д-р Иван Тотев, проф. д-р Любчо Варамезов и доц. д-р Искра Пантелеева. Днес катедрата се състои от 8 преподаватели – 2 професори, 2 доценти, 2 главни асистенти – доктори по икономика, 2 асистенти, 1 хоноруван доцент – доктор на химическите науки, 4 докторанти, един от които чуждестранен. През 2015 г. са създадени клуб „Предприемачество и иновации” и Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество, в допълнение към изградения през 1993 г. Център по „Индустриален бизнес и предприемачество”. „Много са и нашите възпитаници, които днес са преподаватели в други висши училища, мениджъри на производствени, транспортни и хотелиерски фирми, работят в различни отраслови министерства или са в редиците на изпълнителната власт. Отличителен белег на катедрата са и нейните тесни връзки с практиката” – подчерта доц. Пантелеева. 
Приветствие към катедрата-домакин и към участниците в международната конференция поднесе ректорът, доц. д-р Иван Марчевски. „Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” вече 45 години се отличава с нещо специфично – приемственост между поколенията, съвестна и последователна работа в съответствие с академичните стандарти”, заяви доц. Марчевски. Той пожела на настоящия преподавателски състав да продължават да работят с присъщата им мотивация и да дават пример за добър и амбициозен колектив, който с лекота се справя с всички предизвикателства. В знак на високата оценка на академичното ръководство, ректорът награди катедра ИБП с почетния плакет на Стопанска академия. 

С почетния знак на свищовското висше училище ректорът отличи и доц. д-р Петър Кънев, който е бил 40 години преподавател в катедра ИБП и неин ръководител през мандати 1991 - 1993 г., 1995 - 1999 г., 2003 - 2014 г. За принос към развитието на катедрата, доц. д-р Искра Пантелеева връчи благодарствени грамоти на дългогодишните преподаватели доц. д-р Георги Сирашки, доц. д-р Стойна Цвяткова и проф. д-р Радослав Габровски. 
Катедрата-домакин бе удостоена и с плакет на община Свищов, който доц. Пантелеева получи от председателя на ОбС, д-р К. Кирилов. По повод 45-ата годишнина на катедра ИБП, бяха поднесени множество приветствия и поздравителни адреси от гостите на тържественото честване.
В рамките на тържествено заседание бяха представени пленарните доклади от международната научно-практическа конференция, която бе на тема „Възможности за развитие на бизнеса – икономически, управленски и социални измерения”. Доц. д-р Елмира Годжаева – ръководител на катедра „Маркетинг” при Азербайджански университет по туризъм и мениджмънт в Баку, изнесе пленарен доклад на тема „Проблеми на развитието на предприемачеството в Република Азербайджан в условията на интензивен икономически растеж”, разработен в съавторство с доц. д-р фил.ик.н. Анар Мирзоев (декан на факултет „Управление на бизнеса”) и докт. Илаха Алиева (зам.-декан факултет „Управление на бизнеса”). Пленарен доклад на тема „Избрани проблеми на загубите на потребителския пазар” изнесе проф. д-р Дариуш Новак – ръководител на катедра „Мениджмънт и корпоративен анализ на ресурсите” при Познански икономически университет, Полша. 

Конференцията бе организирана в шест тематични направления –  „Мениджмънт”, „Иновации и предприемачество”, „Финанси, застраховане и социално дело”, „Маркетинг”, „Човешки ресурси”, „Информационни технологии”. В научния форум участваха 110 представители на 13 български висши училища и шест чуждестранни от Полша, Русия, Молдова, Румъния, Азербайджан и Египет. Разработените 78 доклада в шестте направления бяха представени и дискутирани в два дискусионни панела, и ще бъдат издадени в двутомен сборник.
Конференцията завърши с обсъждане и приемане на Заключителен документ. Сред отчетените резултати от научно-теоретична гледна точка са: обхванат е широк спектър от проблемни за стопанските структури области; очертани са основни насоки за подобряване на нормативната база и условията за развитие на бизнеса; разгледани са редица проблемни за съвременните стопански структури области, свързани с финансовото и счетоводното отчитане. От практическа гледна точка бяха направени интересни предложения за приложимост на нови методи и системи в иновационния мениджмънт.  Дадени бяха и ценни препоръки, свързани с корпоративната социална отговорност, социалния капитал, трудовата заетост, лидерството, професионалното обучение и др.