112 години от рождението на проф. д-р Иван Атанасов Кацаров

На 16 февруари се навършиха 112 години от рождението на най-близкия приятел, съратник, академичен колега на проф. В. Гаврийски, учен с европейски измерения – проф. д-р Иван Атанасов Кацаров.

Той е роден в с. Розовец (Рахмалий), област Пловдив през 1910 година в учителското семейство на Атанас Даскала. Началото на образованието си поставя в родното село, продължава обучението си в Мъжката гимназия в гр. Пловдив и завършва висшето си образование като математик-актюер във Виенския университет, Австрия с пълно отличие. Това му позволява да се превърне в любим студент на знаменития и световноизвестен математик – професор Алфред Таубер, който му предлага асистентска длъжност в университета. След като проф. Кацаров отклонява поканата му да бъде негов асистент, проф. Таубер му предлага три писмени препоръки за работа в някои от най-големите застрахователни компании в Австрия на актюерски позиции, като изтъква неговата отлична академична подготовка, интелект, широки езикови познания и култура.

Професионалната кариера на проф. Кацаров продължава в Австрия до момента, в който по обективни причини българските граждани в страната следва да напуснат Виена. Той се завръща в България, за да отдаде своите научни познания и професионализъм за развитието на социалното и застрахователното дело, първоначално като първи съветник на Министър- председателя на три български правителства Никола Мушанов.

Отличната професионална информираност и езикова подготовка (владее немски, английски, френски и руски език), придобитите специализирани знания, личностни качества, европейска култура и иновативност позволяват на проф. Кацаров от 1934 г. година до кончината му през 1985 г. да упражнява богата научна, консултантска, приложна и академична професия. Двамата учени и първи преподаватели по „Застраховане“ в България, респ. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов – проф. Гаврийски и проф. Кацаров успяват за първи път в страната институционално да легитимират в университетския бранш и системата на висшето образование секторните сфери „Застраховане“ и „Социално дело“ като академични специалности и университетски дисциплини с адекватна инфраструктура и кадрово осигуряване. В наши дни наследената единна специалност „Застраховане и социално дело“ се предлага за обучение на студенти и докторанти в рамките на професионално направление „Икономика“, област на висше образование „Социални, стопански и правни  науки“.

Многобройни са научните трудове на проф. Кацаров, целенасочените и задълбочени изследвания в застрахователната и осигурителната практика, академичните учебници и учебни помагала, математическото и актюерското обосноваване на прилагането на добрите европейски практики в реформирането на социалното и застрахователното дело преди и след промените през 1944 г. в страната в контекста на нейното социално-икономическо развитие.

Новосъздадената в началото на 2021 г. инициативна група за възкресяване паметта на бележития проф. Иван Кацаров официонализира идеята за построяването на паметник на учения в родното му село Розовец, област Пловдив. За целта е изработена паметна плоча от гранит с размери 60×30см. и с образа на проф. Кацаров, текст от 200 знака, консултиран с проф. Нено Павлов, бивш ректор на СА "Д. А. Ценов", инициатор и организатор на Юбилейната научна сесия, Свищов, 2012 г. по повод 100-годишнината от рождението на проф. Кацаров.

В края на 2021 година е одобрена докладна записка за монтиране на гранитен фундамент в новосъздаващия се парк в центъра на Розовец, в близост до родната къща на професора.

В началото на 2022 г. е внесена за разглеждане докладна записка в Общинския съвет с предложение за място, където да се постави фундаментът на паметника. То е одобрено с пълно мнозинство от общинските съветници. Мястото под номер 52 се намира в северния край на парка в непосредствена близост до каменния зид на родната къща на проф. Кацаров. То напълно съответства на предложението на г-н Дончо Колев Фуклев, бивш кмет на Розовец, за което инициативният комитет му изказва искрена благодарност!

Благодарности са изказани на настоящия кмет на община Брезово –  г-н Христо Енков – за активната подкрепа при утвърждаване документите по реализирането на проекта. Идеята е подкрепена от Женското дружество в село Розовец, от кметския наместник на Розовец, от представители на съседния център на общината –  Брезово –  основно пред отговорните лица и институции за реализиране на инициативата. Специални благодарности се изказват на всички жители и общественици от родното му село.

Като председател на Управителния съвет и член на Инициативния комитет, представляван от г-н Кою Коев (утвърден застраховател и мениджър на застрахователни структури в България, роден в село Розовец, възпитаник на проф. Кацаров, проф. Гаврийски и Стопанската академия), изразявам искрено удовлетворение от факта, че Фондацията, носеща името на най-близкия приятел на проф. Кацаров и негов колега – проф. Гаврийски, е достоен и активен член на Инициативния комитет.

В знак на признателност Фондацията активно участва в изпълнението на дълбоко хуманната, високо признателна и благородна кауза – съхраняването на спомена и развитието на наследеното класическо, научно познание и академични постижения на големите учени, водещи специалисти на европейско ниво, академични лидери в областта на застраховането и социалното дело в България.

Вечна Ви памет, уважаеми проф. Кацаров и проф. Гаврийски!