Осъщестява се с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 104 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 34 входящи и 5 изходящи студентски мобилности с цел обучение, 27 входящи и 31 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване и 4 входящи и 3 изходящи мобилности на персонал с цел обучение. Една от входящите студентски мобилности е с нулев грант. 100% от мобилностите на персонал с цел обучение са насочени към развиване на специфични умения за преподаване, разработване на учебно съдържание и учебна документация. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на 29 партньорски висши училища от 18 държави (България, Албания, Азербайджан, Армения, Грузия, Южна Корея, Молдова, Черна гора, Руска федерация, Сърбия, Китай, Тайван, Украйна, Узбекистан, Виетнам, Египет, Палестина и Мароко). В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор", разпределени по пол както следва: 25 жени и 14 мъже. От мобилностите на персонал са се възползвали 33 мъже и 32 жени. 
Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност на ВУ за програма Еразъм+; популяризиране на програмата и европейските ценности сред академичната общност на ВУ; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от партниращи държави с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно академично общество с отворено самосъзнание, европейски ценности и трансферни умения. 
Вследствие на проведените мобилности са постигнати следните съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и изграждане на мрежи по интереси; повишен интерес на студенти и персонал за входяща и изходяща мобилност между България и партниращи страни; обсъждане на възможности и подготовка на съвместни проекти за изграждане на капацитет по КД203 на програма Еразъм+ и за академичен обмен на преподаватели и студенти по програма ASEM-DUO; привличане на експерти от СА "Д. А. Ценов" в изпълнението на дейности по проекти на партньорски висши училища; сключени меморандуми за разбирателство за диверсифициране на сътрудничеството и допълнителни договори за студентска мобилност; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов"; предприемане на стъпки по стартиране на програма за двойна диплома в ОКС "бакалавър"; популяризиране на докторските програми, развивани от СА "Д. А. Ценов" и съвместно обучение на докторанти; разработване на съвместни научни изследвания от изследователски екипи от СА "Д. А. Ценов" и партньорски висши учиилща и приемането им за печат в списания с импакт фактор.