Цели

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Проектът е договориран със срок на изпълнение от 26 месеца или от 01/09/2021 г. до 31/10/2023 г. Основни количествени цели на проекта са реализиране на 1 смесена интензивна програма с минимум 15 участници и 34 мобилности на студенти и персонал на СА „Д. А. Ценов“ във висши училища и организации от страни по програмата, от които 17 мобилности на студенти и 17 мобилности на персонал. Допълнителни цели на проекта с качествен характер са свързани със създаване на условия за подобряване на езиковите, социалните, културните и трансферните компетенции (умения за вземане на решения, за адаптиране към нови ситуации и др.) на мобилните студенти и докторанти, както и за повишаване удовлетвореността от работа, подобряване на езиковите, културните, социалните компетенции, експериментиране с нови практики за преподаване и обучение, усвояване на добри практики за разработване и поднасяне на учебно съдържание, разширяване на професионалната мрежа от контакти на персонала. На институционално ниво се преследва разширяване на възможностите за международно сътрудничество и колаборация с висшите училища-партньори извън границите на програма Еразъм+.

Реализация

В рамките на проекта са реализирани 18 студентски и докторантски обмена с цел практика, 7 мобилности на персонал с цел обучение и 14 обмена на персонал с цел преподаване. Всички мобилности са физически. 11 от проведените студентски мобилности са краткосрочни, а 7 – дългосрочни. Реализирани са 11 докторантски обмена. Общият брой на фактически осъществените академични мобилности е 39. В географско отношение изходящите мобилности на студенти и персонал са проведени във висши училища и организации от Турция (12), Италия (5), Румъния (5), Португалия (6), Унгария (1), Сърбия (5), Испания (1), Латвия (2), Полша (2).
Проведена е 1 смесена интензивна програма за преподаватели и администратори, разработена под координаторството на СА „Д. А. Ценов“. Програмата е изготвена в партньорство между СА "Д. А. Ценов" и три висши училища от Румъния, Португалия и Италия. В интензивната програма вземат участие 19 участници, от които 3 локални участници и 16 участници от партньорски висши училища от Португалия (3), Италия (3), Румъния (3), Чехия (3), Словакия (3) и Турция (1). Интензивната програма включва 5-дневна интензивна присъствена част в България и последваща 30-дневна виртуална част в институционална електронна системата на Академията.

Резултати

По проекта е реализирано преизпълнение с 14.71%  (39 отчетни от 34 договорирани обмена) на заложените по отношение на изходящата академична мобилност на студенти и персонал количествени цели и 100.00% изпълнение по отношение на смесените интензивни програми (1 отчетена от 1 договорирана програма).  Делът на студентските мобилности с цел практика (100.00%) има абсолютен превес над обученията. Наблюдава се превес и на краткосрочните (66.11%) пред дългосрочните студентски обмени (33.89%). Отчетени са 11 мобилности на докторанти (66.11%), 6 на магистри (33.33%) и 1 на бакалаври (0.06%). Един от обмените (5.56%) е реализиран от наскоро дипломиран докторант. 21 от академичните обмени (53.85%) са реализирани с устойчив транспорт. Регистрирана е висока удовлетвореност на участниците. 100.00% от входящите и изходящите студенти, докторанти и персонал, в т.ч. и участниците в интензивната програма, са удовлетворени от своето Еразъм+ преживяване. Постигнати са и някои съпътстващи ефекти с качествен характер, сред които затвърждаване на връзките и разширяване формите на сътрудничество с висши училища по програмата чрез съвместно участие в проекти по ОП „НОИР“, NAWA, CEEPUS, КД2, Европейски университет.