Проект № 2016-2-BG01-KA107-035185 се осъщестява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 18 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 6 входящи студентски мобилности, 3 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване, 3 изходящи мобилности на персонал с цел обучение и 6 входящи мобилности на персонал, от които 3 мобилности за преподаване и 3 мобилности за обучение. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на 4 партньорски висши училища от 4 държави (България, Мароко, АР Египет и Палестина). В реализацията на дейностите участват четири висши училища:

  • СА “Д. А. Ценов” – Свищов (България);
  • Университет “Кади Айяд” – Маракеш (Мароко);
  • Университет “Суецки канал” – Исмаилия (Египет);
  • Университет “Ал Кудс” – Източен Йерусалим (Палестина).

В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор", разпределени по пол както следва: 4 жени и 2 мъже. От мобилностите на академичен и административен персонал са се възползвали 8 мъже и 4 жени, в т.ч. 5 мъже и 1 жена преподавателски персонал и 3 мъже и 3 жени административен персонал.

 

Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност и служителите на ВУ за програма Еразъм+; популяризиране на програмата и европейските ценности сред академичната общност и служителите на ВУ; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от партриращи държави с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно академично общество с отворено самосъзнание, европейски ценности и трансферни умения. Вследствие на проведените мобилности са постигнати следните съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и включване в академични мрежи; повишен интерес на студенти и персонал за входяща и изходяща мобилност между България и партниращи страни; обсъждане на възможности за съвместно участие в проекти по КД203 на програма Еразъм+; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов"; участие на учени от СА "Д. А. Ценов" с пленарен доклад в докторантска конференция на Университет "Кади Айяд"; привличане на учени на СА "Д. А. Ценов" в програми за съвместно научно ръководство на докторанти по маркетинг (котютел); популяризиране на докторските програми, развивани от СА "Д. А. Ценов".