ОКС "Магистър", редовна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Международен финансов мениджмънт (на английски език)"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Антикризисен финансов мениджмънт
Приложна бизнес информатика
И 14 14 3 2
Глобална икономика
Лихвени, валутни и кредитни деривати
И 45 0 4 1
Международен портфейлен мениджмънт
Международни финансови пазари
И 45 0 4 2
Опции и опционни пазари
Финансова политика
И 45 0 4 2
Финансова диагностика
Ценови мениджмънт
И 45 0 4 1
Управление на капиталите във фирмата З 60 0 5 1
Международен финансов мениджмънт З 60 0 5 1
2 семестър
Бюджетно управление на фирмата
Проектно финансиране
И 60 0 5 2
Количествени методи във финансовия анализ
Финансова аналитика
И 60 0 5 2
Магистърска теза (научни статии)
Магистърски семинар
И 30 0 2 2
Управление на дълга З 75 0 6 1
Капиталово бюджетиране З 75 0 6 1
Финансово управление на човешките ресурси З 60 0 5 1
3 семестър
Магистърски изследвания З 0 0 15 1
Магистърска практика З 0 0 9 1
Защита на дипломна работа З 0 0 15 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)