175 Издаване на уверение

Звено за административно обслужване
  • Център за следдипломно и факултативно обучение
Необходими документи
  • Бланка „Уверение“ – по образец (от Академичната книжарница)
Процедура

1.Закупуване на бланка-уверение от академичната книжарница
2.Заверяване на уверението в офис на ЦСФО

Заплащане


Срок
  • веднага
Правно основание

1.Закон за висшето образование – чл.7,ал 1
2. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи издавани от висшите училища – чл.1, ал 2 и чл. 15

Начин на получаване
Лично или чрез упълномощено лице