173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация
 
Звено за административно обслужване
  • Център за следдипломно и факултативно обучение
Необходими документи
 
Процедура
Изпълнение на всички задължения след проведено допълнително обучение

Заплащане

Срок
  • 1 месец след приключване на обучението
Правно основание

1.Закон за висшето образование – чл.7,ал1
2. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи издавани от висшите училища – чл. 12,ал.1

Начин на получаване
Лично или чрез упълномощено лице