170 Издаване на свидетелство за професионална квалификация

Звено за административно обслужване
  • Център за следдипломно и факултативно обучение
Необходими документи
 
Процедура
Изпълнение на всички задължения по учебен план, в т.ч и полагане на държавен/комплексен изпит

Заплащане

Срок
  • 2 месеца след полагане на държавен/комплексен изпит
Правно основание

1.Закон за висшето образование – чл.7,ал1
2. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи издавани от висшите училища – чл1,ал.1 и чл.8, ал.1
3. Наребда за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ от 11.11.2016 год. – чл. 2
4. Наредба №12 от 01.09.2016 год. 

Начин на получаване
Лично или чрез упълномощено лице