174 Издаване на академична справка

Звено за административно обслужване
  • Център за следдипломно и факултативно обучение
Необходими документи
 
Процедура

1. Подаване на молба до Ректор (бланка от академичната книжарница)
2. Заплащане на административна такса
3. Получаване от офис на ЦСФО

Заплащане

административна такса - 50 лв.

Срок
  • 7 работни дни
Правно основание

1.Закон за висшето образование – чл.7,ал 1
2. Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи издавани от висшите училища – чл.1, ал 2 и чл. 13
3. Заповед на Ректор 426/16.04.2014 год. на основание решение на АС №9/16.04.14 год.

Начин на получаване
Лично или чрез упълномощено лице