163 Издаване на удостоверение за допълнително обучение в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище (Приложение № 14)

Звено за административно обслужване
  • Център за професионално обучение
Необходими документи
 
Процедура
Изпълнение на всички задължения след проведено квалификационнообучение, в т.ч. полагане на  изпит за присъждане на квалификационен кредит

Заплащане

Срок
  • В рамките на 7 дни след приключване на квалификационното обучение с присъждане на кредит
Правно основание

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 48, ал.1, т. 1 (Приложение № 14)

Начин на получаване
Лично или чрез упълномощено лице