160 Разрешение за преместване в друго висше училище

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи
  • Заявление до Ректора с посочени мотиви - по образец (от Академичната книжарница)
Процедура

Заплащане

Съгласно чл. 29(3) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ за ползваните административни услуги по време на обучение (вкл. до явяване на държавен изпит) студентите не заплащат такси.
След явяване на държавен изпит за всички ползвани административни услуги се заплащат такси, утвърдени от Академичния съвет – съгл. Заповед на Ректора № 207/13.03.2018 г.

Срок
  • До един месец след приключване на учебната година
Правно основание
  • Чл. 65 (9) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“