162 Разрешение за преместване  в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

Звено за административно обслужване
  • Фронт офис "Обслужване на студенти"
Необходими документи
  • Заявление до Зам.-Ректора с посочени мотиви – по образец (от Академичната книжарница);
  • Документ в подкрепа на причината.
Процедура

Заплащане

Съгласно чл. 29(3) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“ за ползваните административни услуги по време на обучение (вкл. до явяване на държавен изпит) студентите не заплащат такси.
След явяване на държавен изпит за всички ползвани административни услуги се заплащат такси, утвърдени от Академичния съвет – съгл. Заповед на Ректора № 207/13.03.2018 г.

Срок
  • До един месец след приключване на учебната година
Правно основание
  • Чл. 65 (7) и (8) от ПОУП в СА „Д. А. Ценов“